Polis Merkezi

  Polis Meslek Mevzuatı    6 Aralık 2015
Yorum Yok

Polis Merkezi AMİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BOLUM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE l– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; polis merkezlerinin kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, polis merkezlerinin kuruluş, görev, çalışma usul ve esasları ile hizmetin yürütülmesine ilişkin belirlenen hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik, 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a) Bakan         :İçişleri Bakanını,
 2. b) Başkanlık :Asayiş Dairesi Başkanlığını,
 3. c) Genel Müdür :Emniyet Genel Müdürünü,
 4. d) Sorumluluk alanı :Polis merkezi görevlerinin yerine getirildiği, belirli bir nüfus büyüklüğüne sahip, sınırları protokolle belirlenmiş coğrafi alanı, ifade eder.

 

İKİNCİ BOLUM

Kuruluş

Polis merkezi

MADDE 5– (1) İl ve ilçelerde polis sorumluluk alanında, genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak, polislik hizmetlerini yürütmek ve bu hizmetlere yönelik başvuru noktası olarak görev yapmak üzere, belirli coğrafi alanlardan ve nüfus büyüklüğünden sorumlu olacak şekilde polis merkezi kurulur.

(2) Polis merkezi, görev yaptığı yerde genel güvenlik hizmetlerini yürüten ve bu Yönetmelik hükümlerine göre teşkil edilen, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı temel hizmet birimidir.

 

Polis merkezi tipleri

MADDE 6– (1) Polis Merkezlerinin, kurulacağı ve sorumlu olacağı yerin nüfusuna ve genel güvenlik durumuna göre üç ayrı şekilde kuruluşu yapılır.

 1. a) A tipi polis merkezi, nüfusu 100 binin üzerinde olan yerleşim yerlerinde,
 2. b) B tipi polis merkezi, nüfusu 20 bin ilâ 100 bin arasında olan yerleşim yerlerinde,
 3. c) C tipi polis merkezi, nüfusu 20 bine kadar olan yerleşim yerlerinde,

(2) Bir polis merkezinin sorumluluk alanındaki yerleşik veya hareketli nüfusun yukarıda belirtilen üst sınırlardan fazla olmaması esastır. Nüfusun yukarıda belirtilen üst sınırları aşması durumunda;

 1. a) A tipi polis merkezi sorumluluk alanındaki yerleşik veya hareketli nüfusun üçyüzbinden fazla olması durumunda mevcut şartlar dikkate alınarak yeni bir polis merkezi kurulabilir,
 2. b) B ve C tipi polis merkezi sorumluluk alanlarındaki yerleşik veya hareketli nüfusun öngörülen üst sınırları aşması durumunda mevcut şartlar dikkate alınarak bir üst tipteki polis merkezine dönüştürülebilir ya da yeni bir polis merkezi kurulabilir.

(3) Nüfusu yeterli olmamasına rağmen bir yerleşim yerinin;

 1. a) Stratejik konumu ve risk durumu,
 2. b) Genel güvenlik durumu,
 3. c) Nüfus yapısı ve hareketliliği,

ç) Coğrafi genişliği ve ulaşım olanakları,

 1. d) Ekonomik yapısı, işyerlerinin sayısı ve ticari niteliği,
 2. e) Meydana gelen olay sayısı ve olay türleri, dikkate alınarak o yerin nüfusu için öngörülenden bir üst veya alt tipteki polis merkezine dönüştürülebilir ya da yeni bir polis merkezi kurulabilir.

 

 

Kuruluş usul ve esasları

MADDE 7– (1) Polis merkezleri, 6 ncı maddede belirlenen esaslara uygun olarak ve tipi belirtilerek Valinin gerekçeli talebi üzerine, Genel Müdürün uygun görüşü ve Bakan onayı ile kurulur.

(2) 6 ncı maddede belirlenen kriterlerde değişiklik olması halinde, polis merkezinin kuruluş tipi değişikliği de birinci fıkrada belirlenen usule göre yürütülür.

(3) Kurulması ya da bir üst tipe dönüştürülmesi talep edilen Polis Merkezi için, gerekçeli talepte bulunulmadan önce, tipine uygun nitelikte ve 36 ncı maddede belirtilen fizikî özelliklere sahip hizmet binasının tahsis ve tefriş edilmiş olması şarttır. Belirlenen niteliklere uygun şekilde tahsis ve tefriş edilmiş hizmet binası olmadan polis merkezi kuruluşu ya da tip değişikliği talep edilemez.

(4)Polis merkezinin kapatılması işlemleri de yukarıdaki usul ve esaslara göre yürütülür.

(5)Emniyet Genel  Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığının uygun görüşü olmadan yeni polis merkezi binası projesi yapılamaz.

 

 

Bağlılık

MADDE 8– (1) Polis merkezleri; yürüttükleri hizmetler itibariyle,

 1. a) İllerde asayiş şube müdürüne,
 2. b) Büyükşehirdekiler dahil ilçelerde, ilçe emniyet müdürüne/amirine,
  bağlıdır.

 

 

Polis merkezi teşkilâtı

MADDE 9– (1) A ve B tipi polis merkezleri,

 1. a) Grup Amirliği

b)İdari Büro Amirliği

 1. c) Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği
  ç) Adli İşlemler Büro Amirliği
 2. d) Düzenleyici İşlemler Büro Amirliğinden oluşur.

(2) C tipi polis merkezi,

 1. a) Grup Amirliği
 2. b) İdari Büro Amirliği
 3. c) Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği
  ç) Adli İşlemler Büro Amirliğinden oluşur.

(3) Polis merkezlerindeki emniyet hizmetleri sınıfı personel sayısının, A tipi polis merkezinde en az 100, B tipi polis merkezinde en az 40, C tipi polis merkezinde en az 25 olması esastır.

 

 

 

Sorumluluk alanı

MADDE 10– (1) Polis sorumluluk alanı polis teşkilâtı kurulan yerlerdir.

(2)   Polis merkezinin sorumluluk alanı, ilin veya ilçenin polis sorumluluk alanına göre belirlenir. Sorumluluk alanlarının belirlenmesinde mahalle, sokak ve daha küçük yerleşim yerleri ile park, köprü gibi yerlerin bölünmezliğine ve ayırt edici özelliklerin bulunmasına dikkat edilir.

(3)   İllerde polis merkezinin sorumluluk alanı, asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcısının başkanlığında, polis merkezlerinin bağlı olduğu birimin amiri, trafik denetleme şube müdürü ve polis merkezi amirlerinden oluşan komisyonca belirlenir ve vali tarafından onaylanır.

(4)Büyükşehirdekiler dahil ilçelerde, polis merkezinin sorumluluk alanı ilçe emniyet müdürünün/amirinin başkanlığında, asayiş büro amiri, ilçede kurulu bulunan polis merkezleri amirleri ve trafik denetleme büro amirinden oluşan komisyonca belirlenir ve kaymakam tarafından onaylanır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev

Polis merkezinin görevleri

MADDE 11– (1) Polis merkezi, sorumluluk alanında;

 1. a) Yaya ve motorize önleyici devriye hizmetlerini yürütmek,
 2. b) Meydana gelen her türlü suç ve kabahat il tehlike oluşturan diğer olaylara müdahale etmek, gerekli adli ve idari işlemleri yapmak,
 3. c) Halkın can ve mal güvenliği ile genel sağlığı tehlikeye düşüren durumlarda gerekli koruyucu ve düzenleyici görevleri yerine getirmek,

ç) Yapılan müracaatları kabul ederek, görev alanına giren konularda gerekli işlemleri yapmak, diğer birim ve kurumların görev alanlarına giren konularda da ilgili birim ya da kuruma yönlendirmek,

 1. d) Umuma açık yerlerin denetimini yapmak,
 2. e) Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak,
 3. f) Kayıp veya aranan şahısların bulunmasını veya yakalanmasını sağlamak,
 4. g) Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında verilen görevleri yerine getirmek,

ğ) Adli makamlardan gelen evrakın gereğini yerine getirmek,

 1. h) Tebligat Kanunu kapsamında, usulüne uygun olarak gelen ve polisçe yapılması gereken tebligat işlemlerini yürütmek,

ı) İdari makamların, kanunla öngörülen güvenliğin sağlanmasına ve tahkikatların yapılmasına yönelik taleplerini yerine getirmek,

 1. i) Yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri ve istatistikleri tutmak veya bu amaçla hazırlanan bilgi sistemlerini kullanmak,
 2. j) İlgili mevzuat kapsamında arşiv iş ve işlemlerini yürütmek,
 3. k) Polis merkezi bina ve araçlarının güvenliğini sağlamak,

1) Polis merkezinin genel tertip ve düzeninin sağlanmasına ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 1. m) Trafik zabıtasının olmadığı yerlerde trafik hizmetlerini yürütmek; diğer yerlerde trafik kazalarıyla ilgili olarak kanunla verilen işlemleri yapmak,
 2. n) Mevzuat gereği ilgili makamlarca yürütülen mühürleme, açma, kapatma gibi görevler sırasında, mülkî amir tarafından istenecek hususları yerine getirmek,
 3. o) Mevzuatla ve sıralı amirlerce verilen diğer görevleri yapmak,

ile görevlidir.

(2)    Araştırılması, soruşturulması, yerine getirilmesi, takibi ve tebliği ilgili mevzuatla diğer polis birimlerine verilmiş olan iş ve görevler, polis merkezlerine yaptırılamaz. Suçun önlenmesi ve soruşturulmasıyla ilgili kolluk hizmetini yürütecek görevli ve yetkili polis birimlerinin kuruluşunun bulunmadığı dış ilçelerde bu hizmetler polis merkezince yürütülür.

(3) Polis merkezi sorumluluk alanı içerisinde; gerekli görülmesi halinde, il/ilçe emniyet müdürünün/amirinin onayı ile, bu Yönetmelikle polis merkezine verilen görevlerin ifasına yönelik olarak irtibatı sağlamak üzere irtibat noktaları oluşturulabilir. İrtibat noktalarının dışında koruma amaçlı polis noktaları polis merkezine bağlı olamaz; bu hizmetler görevli diğer birimlerin uhdesinde yürütülür. Koruma birimi kuruluşu bulunmayan yerlerde, bu noktalarda ilçe emniyet müdürünün/amirinin onayıyla polis merkezi personeli görevlendirilebilir.

 

Polis merkezi amirinin görev ve sorumlulukları

MADDE 12– (1) Polis merkezi amiri;

 1. a) Polis merkezim temsil ve idare etmek,
 2. b) Polis merkezi hizmetlerinin  belirlenen  standartlara  ve  esaslara  uygun  olarak yürütülmesini sağlamak,
 3. c) İlgili mevzuat çerçevesinde personelin istihdamını ve eğitimini sağlamak, denetlemek, disiplin ve düzeni temin etmek,

ç) Hizmetlerin kalitesini artırmak, bu amaçla üst makamlara önerilerde bulunmak,

 1. d) İlgili mevzuat çerçevesinde, mesaî saatlerinde birim amiri olarak imza atmak,
 2. e) Personeli genel güvenlik hizmetleri ve diğer konularda düzenli olarak bilgilendirmek,
 3. f) Mevzuatla verilen diğer görevleri ve amirlerince verilen emir ve talimatları yerine getirmek,
 4. g) Polis merkezinin imkanlarını dikkate alarak, gerektiğinde görevlerin farklı bürolarca yürütülmesini sağlamak,

ile görevlidir.

(2)  Polis merkezi amiri, mıntıkasında polis merkezi görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

(3)  Polis merkezi amiri, personelince yürütülen hizmetleri takip etmek ve denetlemekle yükümlüdür.

 

 

Polis merkezi amir yardımcısının görevleri

MADDE 13– (1) Polis merkezi amir yardımcısı;

 1. a) Polis merkezi amirinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak, hizmetlerin uyum içinde yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Polis merkezi amirinin bulunmadığı zamanlarda, polis merkezi amirinin görevlerini yerine getirmek,
 3. c) Bağlı birimlerin hizmetlerinin mevzuata uygun, etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

ç) Bağlı birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

 1. d) Polis merkezi amirliğinde disiplin ve düzeni temin etmek,
 2. e) Bağlı birimlerin tertip ve düzenini sağlamak,
 3. f) Mevzuatla verilen diğer görevleri ve amirlerince verilen emir ve talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

(2) Birden fazla polis merkezi amiri yardımcısının bulunması halinde polis merkezi amiri tarafından görev taksimi yapılır.

 

Grup/büro amirinin görevleri

MADDE 14– (1) Grup/büro amiri;

a)Grup/büro amirliği hizmetlerinin mevzuata, standartlara ve esaslara uygun, etkin, verimli ve kaliteli bîr şekilde yürütülmesini sağlamak,

b)Hizmetlerin geliştirilmesini ve kalitesini artırmak, bu amaçla amirlerine   önerilerde bulunmak,

c)Personeli amirlerin emirleri ve görevler konusunda düzenli olarak bilgilendirmek,

ç)Personelin sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri geliştirerek amirlerine sunmak,

d)Grup/büro amirliğinde disiplin ve düzeni temin etmek,

 1. e) Mevzuatla verilen diğer görevleri ve amirlerince verilen emir ve talimatları yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

 

Grup Amirliğinin görevleri

MADDE 15– (1) Grup Amirliği;

a)Yaya ve motorize önleyici devriye hizmetlerini yürütmek,

b)Meydana gelen her türlü suç ve kabahat ile tehlike oluşturan diğer olaylara müdahale etmek ve gerekli adli ve idari işlemleri yapmak,

c)Halkın can ve mal güvenliğini ve genel sağlığı tehlikeye düşüren durumlarda gerekli koruyucu ve düzenleyici görevleri yerine getirmek,

ç)Yapılan müracaatlardan görev alanına giren konularda gerekli işlemleri yapmak, diğer birim ve kurumların görev alanlarına giren konularda da ilgili birim ya da kuruma  yönlendirmek,

 1. d) Aile içi şiddet olaylarına ilişkin polis merkezince yürütülmesi gereken adli ve idari işlemleri yapmak,
 2. e) Trafik zabıtasının olmadığı yerlerde trafik hizmetlerini yürütmek; diğer yerlerde yaralamalı trafik kazaları ve olay yeri terk maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili gerekli işlemleri yapmak,
 3. f) Umuma açık yerlerin denetimini yapmak,
 4. g) Polis merkezinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik görevleri yerine getirmek,

ğ) Telsiz muhaberesini takip etmek,

 1. h) Grup amirliğinin genel tertip ve düzenini sağlamak,

ı) Gözaltı biriminin tertip ve düzenini sağlamak, gözaltı işlemlerim yürütmek,

 1. i) Polis merkezi danışma ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek,
 2. j) Hizmetlerin toplum destekli polislik anlayışıyla yürütülmesini temin etmek,
 3. k) Meydana gelen olaylar ve gerekli diğer konularla ilgili olarak sıralı amirlerini bilgilendirmek,
 4. l) Gerektiğinde, polis merkezi amirinin talimatıyla, diğer bürolara ilişkin görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

 

İdari Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 16– (1) İdari Büro Amirliği;

a)Gelen-giden evrakın kabul, kayıt, kontrol, havale ve dağıtım hizmetlerini yürütmek,

 1. b) Polis merkezinin personel işlemlerini yürütmek, hizmet içi eğitimlerini planlamak, Günlük görev listesini hazırlamak,
 2. c) Polis merkezinin demirbaş eşya kayıtlarını tutmak, bunların ve hizmet binasının bakım, onarım ve taşınır mal işlemleri ile sarf malzemelerine ilişkin işlemleri yürütmek,
 3. d) Gelen emir ve genelgeleri personele duyurmak ve tebliğ etmek,
 4. e) İdari yazışmaları yürütmek,
 5. f) Polis merkezinin bütçe teklifini yapmak ve bütçeye ilişkin hizmetleri takip etmek,
 6. g) İlgili mevzuat doğrultusunda polis merkezince güvenlik soruşturmalarına ilişkin yürütülmesi gereken işlemleri yapmak,

ğ) Umuma açık yerlerin tahkikatlarını yapmak,

 1. h) İlgili mevzuat doğrultusunda polis merkezlerinin görevleri kapsamında askeri makamlardan gelen askerlik işlemleri ile ilgili işleri takip etmek,

ı) Polis merkezine gelen bilgi edinme başvuruları ve diğer şikâyetlerle ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 1. i) Sorumluluk alanı rehberini hazırlamak ve güncel olarak tutmak,
 2. j) Polis merkezinin görev alanına giren konularda istatistikleri derlemek, raporlar hazırlamak,
 3. k) Polis merkezi brifingini hazırlamak ve güncel olarak tutmak,
 4. I) Polis merkezinin denetlenmesine ilişkin hizmetleri takip etmek,
 5. m) Polis merkezinin sivil savunma, yangın ve koruyucu güvenlik özel talimatlarının gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek ve bu amaçla tedbirler almak,
 6. n) Polis merkezinin arşiv hizmetlerini yürütmek,
 7. o) Polis merkezi sorumluluk alanında güvenlik hizmetlerine toplumun katılım ve desteğini sağlamaya yönelik hizmetleri yürütmek,

ö) Gerektiğinde, polis merkezi amirinin talimatıyla, diğer bürolara ilişkin görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

(2) C tipi polis merkezlerinde, Düzenleyici İşlemler Büro Amirliği’nin görevleri de İdari Büro Amirliği’nce yürütülür.

 

 

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 17– (1) Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği;

 1. a) Polis Merkezine gelen adli konularla ilgili şikayet dilekçeleri ve havaleli evrak hakkında soruşturma işlemlerini yürütmek,
 2. b) Trafik birimlerinden adli işlem yapılması amacıyla gelen maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili işlemleri yapmak,
 3. c) Grup amirliğince yürütülen ve tamamlanmamış araştırma ve soruşturma görevlerini koordine ve takip etmek,

ç) Polis merkezi sorumluluk alanında meydana gelen faili meçhul ve faili firar olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

 1. d) Suç analizi ile ilgili bilgi sistemlerini takip etmek, polis merkezi sorumluluk alanına ilişkin periyodik bölgesel suç haritaları çıkarmak, suç analizi yapmak, suç analiz sonuçlarına göre suç soruşturmasına ve suçun önlenmesine yönelik tedbirler geliştirmek,
 2. e) Daimi arama evrakının takibini yapmak,
 3. f) Kayıp şahısların bulunmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 4. g) Gerektiğinde, polis merkezi amirinin talimatıyla, diğer bürolara ilişkin görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

 

 

Adlî İşlemler Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 18– (1) Adlî İşlemler Büro Amirliği;

 1. a) Adlî mercilerden gelen; yakalama müzekkereleri, zorla getirme müzekkereleri, hapsen tazyik evrakı, adlî kontrol ve denetimli serbestlik kararları, adlî tebligat, talimat evrakı gibi tüm adli evrakla ilgili gerekli işlemleri yapmak,
 2. b) Adlî makamların ailenin korunması kapsamındaki kararlarını, ilgili mevzuata uygun olarak izlemek, gerekli işlemleri yapmak,
 3. c) Gerektiğinde, polis merkezi amirinin talimatıyla, diğer bürolara ilişkin görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

 

 

Düzenleyici İşlemler Büro Amirliğinin görevleri

MADDE 19– (1) Düzenleyici İşlemler Büro Amirliği;

 1. a) Kabahatler ile ilgili olarak polis merkezinde yürütülen görevleri koordine ve takip etmek, sayman mutemetliği hizmetlerini yerine getirmek,
 2. b) İlgili mevzuat kapsamında kimlik bildirme hizmetlerini yerine getirmek,
 3. c) Kimlik bildirme mevzuatı kapsamında, yetkili adli makamların bilgi taleplerini cevaplandırmak,

ç) Nüfus ve adres mevzuatı doğrultusunda mülki amir talimatıyla gelen şüpheli beyana ilişkin adres araştırmalarını yapmak,

 1. d) Mevzuatla verilen ve   idari   makamlardan   usulüne   uygun   olarak   gelen   adres araştırmaları ile ilgili talepleri incelemek ve sonuçlandırmak,
 2. e) İlgili mevzuata göre yasal ve süresi içerisinde adres bildiriminde bulunmadığı tespit edilenler hakkında ilgili kurumlara bilgi vermek,
 3. f) Gerektiğinde, polis merkezi amirinin talimatıyla, diğer bürolara ilişkin görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

 

(2) Düzenleyici İşlemler Büro Amirliğinin görevleri, C tipi polis merkezlerinde İdari Büro Amirliği tarafından yürütülür.

 

 

 

İrtibat noktalarının görevleri

MADDE 20– (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurulacak irtibat noktaları, polis merkezinin görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak irtibatı sağlamak ve acele yerine getirilmesi gereken işlemleri yürütmekle görevlidir.

 

(2) İrtibat noktalarında yürütülecek görevler, irtibat noktasının oluşturulduğu yerin özelliklerine göre il/ilçe emniyet müdürü/amiri tarafından onaylanan talimatnameler ile belirlenir.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

 

 

Personelin istihdamı

MADDE 21– (1) Polis merkezinde rütbeli en az bir amir görevlendirilmesi zorunludur. A tipi polis merkezlerinde; biri polis merkezi amiri olmak üzere en az dört amir sınıf: personel bulunması esastır. Grup amirliği görevi; amir sınıfı personel, yokluğu halinde kıdemli başpolis veya başpolis memurları tarafından yürütülür.

 

(2) Polis merkezinde görevlendirilen personel, genel asayiş ve güvenliğin zorunlu kıldığı haller ile hakkındaki soruşturma veya kovuşturma nedeniyle görev yeri değiştirilenler hariç, en az iki yıl geçmedikçe, görevli olduğu polis merkezinin dışındaki başka bir birimde sürekli veya geçici olarak görevlendirilemez.

 

(3) Polis   merkezlerine   atanan   her   memur,   öncelikli   olarak   grup   amirliğinde görevlendirilir. Özel ihtisas isteyen konularda uzmanlaşmış ya da çalışmış personel ile daha önce polis merkezlerinde çalışmış olan personel, bilgisine göre polis merkezinin diğer birimlerinde de görevlendirilebilir.

(4)İmkânlar ölçüsünde, her grupta en az bir bayan polis memuru görevlendirilir.

(5) Polis merkezi amiri/amir yardımcısı dahil, polis merkezi personeli mesai saatleri içerisinde üniforma ile görev yapar. Personelden kimlerin sürekli veya geçici süreyle sivil görev yapacağı, polis merkezi amiri tarafından belirlenir. Ancak yürütülecek hizmetin niteliği gereği sürekli olarak sivil görevlendirilen personel sayısı toplam personel sayısının azami yüzde onunu geçemez. Sİvil olarak görev yapan personelin sivil çalıştığı, günlük görev çizelgesinde gösterilir.

 

 

 

Çalışma saatleri

MADDE 22– (1) Polis merkezinde görevli personelin çalışma saatleri; uluslararası standartlar, insan haklarının korunması, personel sağlığı ve motivasyonu ile iş verimliliği itibariyle aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

 1. a) Polis merkezi amiri ve yardımcısı, Devlet memurları çalışma zamanlarına uygun olarak, günde 8 saat görev yapar. 8 saatlik görev süresi, istisnai olarak 08:00-21:00 saatleri arasında olacak şekilde kesintisiz olarak düzenlenebilir. Polis merkezi amiri ve yardımcısı, resmî tatil olmasına rağmen genel güvenlik bakımından risk taşıyan zamanlarda, görev süresi günlük mesai saatleri dışında olmak ve günde 8 saatlik süreyi aşmamak kaydıyla görevlendirilebilir. Hafta sonları ve Devlet memurlarının izinli olduğu diğer günlerde görev yapılması halinde, bunun yerine hafta içi izin kullanılır.
 2. b) Grup amirliğinde görevli personel, gece, gündüz ve akşam vardiyası olmak üzere dönen üçlü vardiya sistemine ve 8/24 çalışma düzenine göre dört grup halinde çalışır. Bir grup,
  dört haftalık zaman periyodunda yedi günden fazla gece vardiyasında çalıştırılamaz.
 3. c) Büro hizmetlerinde görevli personel, Devlet memurlarının çalıştığı zamanlarda, günde 8 saat görev yapar.

 

(2) Grup amirliği personeline, üç vardiya dört grup halinde görev yapılması halinde ayrıca hafta izni verilmez.

 

(3) Çalışma saatlerinin düzenli olarak bilgisayar kaydı tutulur.

 

 

 

Çalışma saatlerinde istisnai haller

MADDE 23-(l) Ülkede ve ilde genel emniyet ve asayişi etkileyen olağanüstü durumlarda, büyükşehirler dahil illerde valinin, büyükşehirdekiler hariç ilçelerde kaymakamın onayıyla ve geçici süreyle; 12/36, 12/24 veya zorunlu olması halinde 12/12 esasına göre çalışma sistemi uygulanabilir. Bu şekildeki çalışma sistemi bir yıl içinde 60 günü ve kesintisiz olarak da 10 günü geçemez.

 

(2) Büro   hizmetlerinde   çalışan  personel,   olağanüstü   veya  hizmetin   gerektirdiği durumlarda polis merkezi amirinin yazılı veya sözlü emriyle mesai saatlerinin dışında kısa süreli
görevlendirilebilir. Bu durum görev listesinde belirtilir. Bu personelin kesilen izinleri, mümkün olduğu takdirde aynı hafta içerisinde, aksi halde bir sonraki hafta içerisinde kullandırılır.

 

(3) Olağanüstü durumlar dışında, grup amirliğinde çalışan personelin çalışma saatleri artırılamaz. Ancak grupların değişim saati, görev gereklerine uygun olarak, polis merkezi amirince öne alınabilir veya sonraya bırakılabilir. Bu süre hiçbir zaman, personelin tabi olduğu görev süresinin dörtte birini aşamaz. Bu durumlarda istirahat süresi 12 saatten az olamaz.

 

(4) Bu maddenin uygulanmasında olağanüstü durum terimi;

 

 1. a) Mevcut polis kuvvetleriyle bastırılması ya da önlenmesi mümkün olmayan ya da mümkün görülmeyen önemli olayların vuku bulması,
 2. b) Göreve ara verilmesi halinde, devam etmekte olan bir araştırma veya soruşturma faaliyetinin kesintiye uğrayacak ve böylece önemli bir zarar doğacak olması,
 3. c) Kurs, izin, eğitim, sağlık gibi sebeplerle, görevli personel sayısının, yürütülen hizmetleri aksatacak şekilde azalmış olması,

hâllerini ifade eder.

 

 

 

Temsil ve sorumluluk

Madde 24– (1) Polis merkezi amirinin çalışma saatleri dışında, polis merkezinin temsil edilmesi ile adli ve idari görevlerin yürütülmesinden polis merkezi amir yardımcısı veya onun da yokluğunda ilgili grup amiri görevli ve sorumludur.

 

 

 

Ek görevlendirmeler

MADDE 25– (1) Polis Merkezi personeline, il veya ilçenin genel emniyet ve asayişini ilgilendiren önemli bir zorunluluk olmadıkça, bu Yönetmelikte verilenlerin dışında ek görev veya nöbet görevi verilemez.

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerde ek görevlendirme, mülki amir, il emniyet müdürü veya ilçe emniyet müdürü/amiri tarafından yapılabilir.

 

(3) Bu maddeye göre yapılacak ek görevlendirme, polis merkezinin genel görevlerinin yerine getirilmesini engelleyici nitelikte ve bir haftada 10 saatten fazla olamaz.

 

 

 

Görevin yerine getirilmesine ilişkin kurallar

MADDE 26– (1) Personel, polis merkezi amirince görev listesinde gösterilen görevleri yerine getirir. Ancak gerekli hallerde, polis merkez amirinin sözlü emriyle diğer personele ait görevler de yerine getirilir.

 

(2) Polis merkezi personeli tam teçhizat ve demirbaş silah ile görev yapar. Personel, gerektiğinde hizmet binası ve taşıtlarında bulunan diğer teçhizatı da kullanır.

 

(3) Müdahale edilen her olaya ilişkin tutanak tutulur; alınan sözlü müracaat yazılı hale getirilir.

 

(4) Her personel, kişisel bir not defteri ve kalem bulundurur; verilen emir ve görevleri, bildirilen kişi, araç, yer ve olay bilgileri ile görevi sırasında edindiği diğer her türlü bilgiyi not alır. Ayrıca devriye taşıtlarında da bu amaçla defter ve kalem bulundurulur ve bu defter takip eden gruptaki devriyeye aktarılır.

 

 

 

Sorumluluk alanı rehberi

MADDE 27– (1) Kurulan her polis merkezinin sorumlu olduğu mıntıkaya ilişkin sorumluluk alanı rehberi hazırlanır ve polis merkezinin sorumlu olduğu mıntıkanın değişmesi hâlinde derhâl; diğer hâllerde yılda bir kez gözden geçirilerek yenilenir.

 

(2) Sorumluluk alanı rehberi; polis merkezinin sorumlu olduğu mıntıka dâhilinde bulunan yerleşim yerleri, işyerleri, eğitim merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, sosyal-kültürel alanları ve binaları, yollan, tarihi ve kültürel yapıları ile nüfusun genel anlamda yoğunluk taşıdığı yerleri gösteren ve devriye birimlerine devriye hizmetlerinin yürütülmesinde kılavuzluk yapan rehberi ifade eder. Sorumluluk alanı rehberinin hazırlanma usulü Başkanlıkça belirlenir.

 

(3) Sorumluluk alanı rehberinin hazırlanması ve yenilenmesinden polis merkezi amiri sorumludur.

 

(4) Sorumluluk alanı rehberi, bilgisayar ortamında tutulur ve en az bir adet çıktısı alınarak kullanıma hazır bir şekilde bulundurulur.

 

 

 

Grup değişimi ve bilgilendirme toplantısı

MADDE 28– (1) Grup amirliğine bağlı grupların değişimleri, her iki grup personelinin hazır bulunması ile polis merkezinde yapılır. Ekipte görevli personel, görevin gerektirdiği istisnai durumlarda, aynı işlemler yapılmak suretiyle görevli bulunduğu yerde görev değişimini yapabilir.

 

(2) Görev saatinden 15 dakika önce, her iki grup amirinin ve görev alacak grup personelinin tamamının katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapılır. Toplantıda; bir önceki grubun çalışmaları, el konulan suçlar, yapılan önemli hizmetler, alınması gereken tedbirler, icra edilecek faaliyetler, edinilen istihbarı bilgiler, kayıp kişiler, aranan şahıslar ve araçlar gibi bilinmesinde yarar görülen, takibi gereken veya muhtemel durum ve olaylar hakkında bilgiler verilir. Göreve başlayacak grup personelinin görev taksimi yapılır.

 

(3) Polis merkezi  amiri  veya yardımcısı da gerek duyması  halinde bilgilendirme toplantılarına iştirak ederek toplantılara başkanlık edebilir.

 

 

 

Diğer birimler ile ilişkiler

MADDE 29– (1) Polis merkezine intikal eden veya polis merkezi personelince müdahale edilerek elkonulan olaylar ile edinilen istihbari bilgiler, ilgili mevzuata göre başka bir birimin görev alanına girdiği durumlarda, görevli birime devredilir ve bundan sonraki işlemler ilgili birim tarafından yürütülür.

 

(2) Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından takibi ve soruşturması yürütülenlerin dışındaki asayiş suçlarına ilişkin işlemler, polis merkezlerince yürütülür. Bu konuda tereddüde düşülen hususlarda, asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcısının kararma göre hareket edilir.

 

(3) Polis merkezi amiri ve personeline emir vermeye sıralı amirler yetkilidir. Ancak somut bir durum veya olayla ilgili olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Teşkilatındaki diğer amirler tarafından görevin ifasına yönelik verilecek emirler derhal yerine getirilir; bu durum hakkında daha sonra sıralı amirler bilgilendirilir.

 

(4) Diğer birimler tarafından yürütülen soruşturmalar sırasındaki operasyon, arama, yakalama, ifade alma, teşhis, gözaltına alma, muhafaza altına alma gibi iş ve işlemler için, mümkün olması halinde yazılı, acil durumlarda sözlü olarak talepte bulunmak ve yürütülen görevleri aksatmamak koşuluyla polis merkezi personelinden, hizmet binasından, taşıtlarından ve araç-gereçlerinden yararlanılabilir. Polis merkezlerince yürütülen çalışmalarda da aynı usul ve esaslar uyarınca diğer birimlerden yardım alınır.

 

 

 

Diğer makam, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler

MADDE 30– (1) Polis merkezi, görevlerinin yerine getirilmesi kapsamında Emniyet Teşkilatı dışındaki diğer makam, kurum ve kuruluşlarla ya da kişilerle sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

(2) Polis merkezî amirince doğrudan yapılacak yazışmalar şunlardır:

 

 1. a) Polis merkezince yürütülen araştırma ve soruşturmalar, hakkında işlem yapılan kişiler ve meydana gelen olaylarla ilgili olarak kendi sorumluluk alanındaki makam, kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar,
 2. b) Adli makamların istemi doğrultusunda polis merkezinin bulunduğu mülki sınırlar içerisindeki diğer makam, kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar,

 

(3) Diğer resmi yazışmalar ise genel esaslar çerçevesinde yürütülür.

 

 

Denetim

MADDE 31– (1) Polis merkezinin denetimi, sıralı amirler ve ilgili mevzuata göre görevlendirilen müfettişler tarafından yapılır.

 

(2) Genel Müdürün onayıyla, polis merkezinin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar bakımından denetimi Başkanlık personelince de yapılabilir.

 

 

İmza yetkisi

MADDE 32– (1) Polis merkezi adına yazılan her yazı, kural olarak polis merkezi amiri ya da bu görevi vekaleten yürüten personelce imzalanır.

 

(2) Polis merkezi amirinin görevde bulunmadığı zamanlarda yazılan yazılar; varsa polis merkezi amir yardımcısı, onun da yokluğu halinde grup amiri tarafından kendi adlarıyla imzalanır.

 

(3) İlgili mevzuat gereği bizzat polis merkezi amirince imzalanması gereken yazılar başkası tarafından imzalanamaz.

 

(4) Bu maddenin uygulanması Başkanlıkça belirlenir.

 

 

Eğitimler

MADDE 33– (1) Polis merkezi personeli, genel polislik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik kurslara öncelikle katılır.

 

(2) Polis merkezi amiri ve yardımcısı ile sıralı diğer amirler tarafından, polis merkezi personeline görevbaşı eğitimi verilir.

 

(3) Düzenlenen eğitim programlarının, polis merkezi görevlerinin yerine getirilmesini engelleyici nitelikte olmaması sağlanır.

 

 

 

Ödüllendirme

MADDE 34– (1) Başarılı ve yüksek hizmetleri görülen polis merkezi personelinin, ilgili mevzuata göre ödüllendirilmesi sağlanır.

 

(2) Polis merkezi personelinin perfonmansını ve verimliliğini arttırmak bakımından ödüllendirilmesine  öncelik  verilir.   İl  genelinde  buna  ilişkin  tedbirlerin  alınmasından  ve uygulanmasından il emniyet müdürü sorumludur.

 

(3) İçişleri Bakanlığı ve valiliklerce; ülke genelinde veya ilde başarılı polis merkezleri ve personeli ödüllendirilebilir.

 

 

 

 

Taşıt kullanımı

MADDE 35– (1) Polis merkezi personelinin tamamı, uygun sürücü belgesine sahip olmak ve görevli olmak kaydıyla, tüm hizmet taşıtlarını kullanabilir.

 

(2) Polis merkezi amiri ve yardımcısı dâhil amir sınıfı personel de gerektiğinde hizmet taşıtlarını kullanabilir.

 

 

 

 

Hizmet binaları

MADDE 36– (1) Polis merkezi hizmet binaları, diğer binalardan ayırt edici nitelikte, mıntıkasına hâkim, ulaşımı kolay ve mıntıkanın işlek yerlerinde inşâ edilir. Hizmet binalarının diğer binalara bitişik olmaması, müstakil olarak inşâ edilmesi, çok amaçlı olması ve bina güvenliği için gerekli teçhizat ile donatılması esastır. Binaların inşâ edilmesinde ve yerlerinin belirlenmesinde bölgenin iklim koşulları ile genel güvenlik durumu da dikkate alınır. İmkanlar ölçüsünde polis merkezi binalarının adliye binalarına güvenli geçiş sağlanacak şekilde yakın olmasına özen gösterilir.

 

(2) Polis merkezi binalarında hizmetlerin yürütülmesi bakımından,

 1. a) Polis merkezi amiri ve yardımcısı odaları,
 2. b) Büro hizmetleri için, en az büro amirliği sayısı kadar müstakil oda,
 3. c) Grup amirliği odası,
  ç) Gözaltı ünitesi;

1) Giriş-çıkış işlemleri için uygun bir oda (üst arama, kayıt, eşya dolabı),

2) Yeterli sayıda nezarethaneler (A tipi polis merkezlerinde en az 5, B tipi polis merkezlerinde en az 3, C tipi polis merkezlerinde ise en az 2 bağımsız bölüm),

 1. d) Muhafaza altına alma odası,
 2. e) İfade alma ünitesi (A tipi polis merkezlerinde ifade alma, kayıt ve teşhis için ayrı en az 3 oda, B ve C tipi polis merkezlerinde ifade alma ve teşhis işlemleri için en az 2 oda),
 3. f) Müdafi görüşme odası,
 4. g) Toplantı ve brifing odası,

ğ) Müracaatçılar için bekleme salonu,

 1. h) Personel dinlenme odası,

ı) Personel kıyafet değiştirme odası,

 1. i) Çevre koruma nöbetçisi odası veya kulübesi,
 2. j) Temizlik ünitesi;

1) Kadın ve erkekler için banyo ve duş yerleri,

2) Kadın ve erkekler için tuvaletler,

 1. k) Arşiv,

1) Malzeme ve teçhizat odası,

 1. m) Mutfak,
 2. n) Isı merkezi,
 3. o) Jeneratör yeri,

ö) Hizmet taşıtları için yeterli olacak şekilde kapalı veya açık otopark,

 1. p) Sığınak ve yangın merdiveni,

bulunması zorunludur.

 

(3) Uygun ve yeterli imkân bulunması halinde hizmet binalarında ayrıca şu yerler de bulunur:

 1. a) Danışma ve halkla ilişkiler birimi odası,
 2. b) Dokümantasyon odası,
 3. c) Atış poligonu

ç) Spor ve kondisyon salonu,

 1. d) İç veya dış mekanda

 

(4) Hizmet binalarının inşâ edilmesinde, polis merkezlerine getirilen şüpheli ve muhafaza altına  alınan  kişiler  için  normal  girişten  ayrı  giriş  ve  çıkışlar  oluşturulur.  Bu  yerlerin nezarethanelere ve muhafaza altına alma yerlerine yakın olmasına dikkat edilir.  Hizmet binalarının tasarımı da bu amaçla taşıt giriş ve çıkışına ve suç soruşturmasının gizliliği ilkelerine uygun şekilde yapılır.

 

(5) Polis merkezlerinin kuruluşunda yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınır. Üçüncü fıkrada belirtilen yerler kuruluş için zorunlu değildir.

 

(6) Bu maddede sayılan odaların ve yerlerin ilgili personel ve kişi sayısına uygun büyüklükte olması ve amaca uygun tefriş edilmesi gerekir.

 

(7) Polis merkezi çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla kameralı izleme ve takip sistemi oluşturulması esastır. Bunun için gerekli güvenlik çevre analizi yapılır ve ihtiyaçlar belirlenir.

 

(8) Güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve diğer alt yapı donanımının bulunduğu ve genel güvenlik açısından risk taşımayan polis merkezi hizmet binalarının güvenliği için ayrıca çevre koruma nöbetçisi görevlendirilmez.

 

(9) Yeni kurulacak polis merkezi hizmet binalarının;

 1. a) En fazla iki katlı, bahçeli, müstakil olması, (Bodrum, zemin, bir ve ikinci kat olacak şekilde)
 2. b) Kullanım alanlarının; A tipi polis merkezi için asgari 2000 metrekare, B tipi polis merkezi için asgari 1500 metrekare, C tipi polis merkezi için asgari 1000 metrekare olması,
 3. c) Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak planlara uygun olması,

ç) Dış görünümünün farkedilebilir karakteristiğe sahip olması,

zorunludur.

 

(10) Polis merkezi hizmet binaları iç ve dış mekanları, engellilere hizmet verecek nitelikte ve buna uygun şekilde inşa edilir; var olanlar buna göre yenilenir.

 

(11) Polis merkezinin temizlik işleri bu amaçla görevlendirilen temizlik personeli tarafından veya hizmet alımı yoluyla 24 saat esasına göre kesintisiz olarak yürütülür.

 

 

Taşıt, malzeme standartları ve kullanımı

MADDE 37– (1) Polis merkezlerinde, görevin yerine getirilmesi için amaca uygun ve gerekli donanıma ve özelliklere sahip taşıt ve malzeme kullanılır.

(2) Kişisel silah ve teçhizatın dışında, polis merkezinde demirbaşa kayıtlı olacak şekilde görevin gerektirdiği silah ve teçhizat da bulundurulur.

(3) A tipi polis merkezlerinde en az 3, B tipi polis merkezlerinde en az 2, C tipi polis merkezlerinde en az l adet donanımlı ekip otosu ile bunlara ilaveten ihtiyaca göre evrak ve şahıs şevki için uygun nitelik ve sayıda taşıtın tahsisi zorunludur.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Düzenleyici işlemler

MADDE 38– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlar yönerge, genelge ve talimatlarla düzenlenir.

 

(2) Merkezde Başkanlığın, illerde polis merkezinin bağlı olduğu birimin uygun görüşleri alınmadan, diğer birimlerce polis merkezleri görev ve çalışma alanına yönelik olarak düzenleme yapılamaz, genel emir ve talimat verilemez.

 

 

Uygulanmasına devanı edilecek hükümler

MADDE 39– (1) Polisin Disiplinine, Merasim ve Topluluklardaki Rolüne ve Polis Karakolları Teşkilatlanmasına Dair Talimatname’nin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

 

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE l– (1) Polis merkezlerinin Yönetmelikle öngörülen tiplere uygun kuruluş işlemleri, Bu Yönetmeliğin onaylandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.

 

(2) Polis merkezlerinin sorumluluk alanları bu Yönetmeliğin onaylandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde yeniden tespit edilir ve protokoller onaylanır.

 

(3) Polis merkezlerine yönelik olarak yayımlanmış olan tüm emir ve talimatlar, bu Yönetmeliğin onaylandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde Başkanlıkça gözden geçirilerek, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak güncellenmesi sağlanır. Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu tespit edilenler yürürlükten kaldırılır.

 

(4) Bu Yönetmelikle polis merkezleri için öngörülen;

 1. a) Personel standartları bir yıl içerisinde,
 2. b) Hizmet binası standartları beş yıl içerisinde,
  hayata geçirilir.

 

 

 

Yürürlük

MADDE 40– (1) Bu Yönetmelik, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 41– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

polis merkezi polis merkezi Polis Merkezi polis merkezi

polis merkezi


Etiketler : , , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.