Komiser Yardımcılığı Kazandıran Sorular İnsan Hakları

  İnsan Hakları    23 Aralık 2015
Yorum Yok

Komiser Yardımcılığı Kazandıran Sorular İnsan Hakları ile size %100 nokta sorularla sizlere başarının kapılarını aralıyoruz.

Komiser Yardımcılığı Kazandıran Sorular İnsan Hakları 1
T.C. 1982 Anayasası madde 90 ‘a göre; Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası andlaşmalar kanun hükmündedir.Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine
başvurulamaz. (burada usulüne göre derken meclis tarafından kanunla kabul edilmiş ve onaylanmış olması kastedilmektedir.)

Komiser Yardımcılığı Kazandıran Sorular İnsan Hakları 2
Dünyada insan haklarına dair ilkler?

1215 Magna Carta ;Bu belge ile kral ilk kez yetkilerini kısıtlamış ve halka bazı hak ve özgürlükler tanımıştır. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir.

1648 Vestefalya Barışı ; Din savaşlarını bitiren mezhepler arası barışı getiren andlaşma

1628 Petition of Rights; Parlementonun izni olmadan kimseden vergi alınamayacağı ve hapse atılamayacağını belirten anlaşma kabul edilerek vergiler ve özgürlük kısıtlamalarının parlamentonun iznine bırakıldı

1670 Habeas Corpus ACT ile kişi dokunulmazlığını yargıç güvenliğine bağlandı.

1751 Act of set-telement il yargıç bağımsızlığı kesinleşti.

1787 ilk yazılı modern anayasa ABD de ilan edildi.

1789 Fransa da ihtilalciler İnsan Hakları ve Yurttaş Hakları bildirgesini yayınladılar ve bunu da içine alan anayasayı 1791 de ilan ettiler.

Komiser Yardımcılığı Kazandıran Sorular İnsan Hakları 3

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948′ de ilan edilmiş Türkiye 1949 ‘da imzalamış ve kabul etmiştir.
İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin korunmasına ilişkin sözleşme 1950 de roma da Avrupa konseyi üyesi on ülke tarafından imzalandı.

Komiser Yardımcılığı Kazandıran Sorular İnsan Hakları 4

Osmanlı Devleti son dönemi insan hakları belgeleri?

Sened-i ittifak 1809
Tanzimat Fermanı 1839
Islahat Fermanı 1856
Kanuni Esasi 1876

Komiser Yardımcılığı Kazandıran Sorular İnsan Hakları 5

Uluslar arası insan hakları sözleşmeleri

Temel Sözleşmeler
– Irkçılığa Dayalı Her Türlü Ayırımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (21 Aralık 1965)

– Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (16 Aralık 1966)

– Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (16 Aralık 1966)

– Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek Ölüm Cezasının Kaldırılması Amaçlı Seçmeli Protokol (15 Aralık 1989)

– Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966)

– Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (10 Aralık 2008)

– Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (18 Aralık 1979)

– Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokol (10 Aralık 1999)

– İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme (10 Aralık 1984)

– İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (18 Aralık 2002)

– Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989)

– Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olması Konusundaki Seçmeli Protokol (25 Mayıs 2000)

– Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pronografisi ile İlgili Seçmeli Protokol (25 Mayıs 2000)

– Bütün Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesi (18 Aralık 1990)

– Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme (20 Aralık 2006)

– Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme (13 Aralık 2006)

– Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (12 Aralık 2006)

Komiser Yardımcılığı Kazandıran Sorular İnsan Hakları komiser yardımcılığı kazandıran sorular İnsan hakları Komiser Yardımcılığı Kazandıran Sorular İnsan Hakları komiser yard  mc  l       kazand  ran sorular

Komiser Yardımcılığı Kazandıran Sorular İnsan Hakları


Etiketler : ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.