Kolluk kuvveti ve Kolluk Kuvveti olarak Polis

  Polis Meslek Mevzuatı    6 Aralık 2015
1 Yorum

Kolluk, kamunun güvenliğini ve düzenini koruma, kollama; suç unsurlarını ve suçlularını bulmakla görevli ve olayın vahametine uygun olarak zor kullanma yetkisine haiz olan ve kanunda kendisine verilen yetkiler çerçevesinde görev yapan bir devlet kuruluşudur.

Ülkemizde kamu düzeninin ve güvenliğinin koruma kısacası (asayişi sağlama) görevi hükümete aittir. Hükümet içerisinde ise  doğal olarak İçişleri Bakanı tarafından yürütülür.

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’n(ETK) 1. maddesine göre;

Madde 1 – Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtasile ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile ordu kuvvetlerinden istifade eder.

Kolluk (zabıta) çeşitleri

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’n(ETK) 3. maddesine göre;

Madde 3 –  Zabıta teşkilatı: Umumi ve hususi olmak üzere iki kısma ayrılır.

Umumi (genel) zabıta : Silahlı bir kuvvet olan (polis) ve (jandarma) dır.
Hususi (özel) zabıta : Umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir.

Bunun dışında ise genel kolluğa yardımcı olan kollukta vardır bu da göreceğiz.

 

Genel Kolluk; Genel asayişi, genel ahlakı, kamu düzenini ve kamu huzurunu koruyan kollayan ayrıca kanunların kendine verdiği görevleri yerine getiren kuruluşlardan oluşur. Bu kuruluşları ise birbirinden ayıran faktör ise Görev alanlarıdır.

  1. Polis; Belediye mücavir alanları içerisinde
  2. Jandarma; İl ve İlçe belediye sınırları dışında kalan veyahut polis teşkilatının bulunmadığı yerlerde
  3. Sahil Güvenlik ise Karasularımızda görevini ifa eder.

Sahil Güvenlik ve Jandarma Asker kimlikleriyle yedek kuvvet olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine Zabıta olarak ise İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Özel Kolluk; Genel kolluğun dışarısında kalan kolluk kuvvetidir. Özel kolluğun genel kolluktan farkı ise özel kolluğun  görev alanın sadece hizmet verdiği alan ile sınırlı olmasıdır.

Bunlar;

a) Belediye Zabıtası

b) Gümrük Muhafaza

c) Orman Muhafaza

d) Köy Korucuları

e) Çiftçi Bekçiler

Genel Kolluğa yardımcı kolluk; ise genel ve özel kolluğun bulunmadığı sırada kolluk görevini yerine getiren görevin bitirilmesinin ardında ise genel veyahut özel kolluğa devrini sağlayan kişi yada kuruluşlardır.

a) Gemi Kaptanı

b) Bekçiler

c) Özel Güvenlik

Kolluk kolluk Kolluk kuvveti ve Kolluk Kuvveti olarak Polis Kolluk1


Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.