Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

  Polis Meslek Mevzuatı    6 Aralık 2015
Yorum Yok

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli her derecede ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, hizmet bölgelerini ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer hükümleri kapsar.

Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık, İçişleri Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük, Emniyet Genel Müdürlüğünü,
c) Hizmet Bölgesi, (Ek-1) haritada belirtilen üç ana bölgeyi,
d) Alt Bölge, hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve (Ek-2)’de gösterilen il ve illeler topluluğunu,
e) Zorunlu Bölge, ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerini,
f) Zorunlu Hizmet Süresi, üç ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini,
g) TMK (Teşkilat-Malzeme-Kadro), Emniyet Teşkilatının merkez kuruluşu ve bağlı kurumları ile il ve ilçe birimlerinin, gruplandırılmış personel, malzeme ve kadrolarının tesbitine dair esasları,
h) Birim, Teftiş Kurulu ve Polis Akademisi başkanlıklarını, Hukuk Müşavirliğini, Daire Başkanlıklarını, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve T.B.B.M. Koruma Müdürlüklerini, taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Bölge Tesbitine Ait Esaslar
Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibariyle üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri gözönüne alınarak alt bölgeler şeklinde gruplandırılmıştır.

Bu Yönetmeliğe ekli haritada (Ek-1) Harita, (Ek-2) cetvel de alt bölgeler gösterilmiştir.

Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu
Madde 5- Personelin, atandığı bölgede, bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tesbit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur.

Standart Kadronun Aşılmaması
Madde 6- Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçe kuruluşlarının kadrolarına yapılacak atamalarda, bu birimler için hizmet bölümleri ve rütbeleri itibariyle (TMK)’ya göre tesbit olunan standart kadro sayısı herhangi bir sebep veya suretle aşılmaz. Ancak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile geçici süre için yapılan kadro takviyesi ve iller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tabi değildir.

Personelin Atanamayacağı Yerler


Madde 7 ? a) Personel, kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya doğduğu veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu veyahutta nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il ve bu ile bağlı ilçelere atanamaz.

b) Atandığı ilde (a) fıkrasında belirtilen durumdaki bir kimse ile evlenen personelin, yer değiştirmesini gerektiren başka bir sebep olmadıkça en geç iki yıl içinde bulunduğu il dışında bir yere ataması yapılır.

c) Son genel nüfus sayımına göre merkez nüfusu beşyüz bini aşan şehirler için (a) fıkrası hükmü uygulanmaz. Ancak , bu illere atanmış olanlar, o ilin ilçelerinden birinin nüfusuna kayıtlı iseler o ilçeye atanamazlar.

d) Emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlar, emniyet amiri rütbesini kazanıncaya kadar, ihtisası sebebiyle hizmetinden yararlanma zorunluluğu olmadıkça, aynı il veya ilçeye ikinci defa atanamazlar. Genel Müdürlük merkez birimlerine ve özel statülü illere yapılacak atamalar du kayda tabi değildir.

Madde 8 ? Bu madde Yürürlükten kaldırılmıştır.

Personelin Hizmet ve Özel Durumlarının Gözetilmesi
Madde 9- Personelin bir hizmet bölgesindeki hizmet süresini bitirmeden atama durumuna düşmemesi ve asgari derecede yer değiştirmesi için, atamadan birkaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır.

Merkezce yapılacak atama ve yer değiştirmeler ile il içinde yapılacak atama ve yer değiştirmelerde, personelin kendisinin, eş ve çocuklarının sağlık ve diğer özel durumlarını (çalışma öğrenim vb.) belgelendirmeleri halinde, bu durumları, hizmet ihtiyacının elverdiği ölçüde dikkate alınır.

Personelin Rütbe ve Kıdeminin Dikkate Alınması
Madde 10- Atama ve yer değiştirmede, personelin rütbesi ve kıdeminin atanılacak yerin rütbe ve kadrosuna uygun olması esastır. Kadro derecesi belirlenmiş bir göreve zorunlu hallerde, ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesine göre bir alt dereceden asil olarak atama yapılabilir.

Aday Memurların Yer Değiştirmeleri
Madde 11- Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, (Devlet memurları ile evli bayan emniyet mensupları hariç) adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Esas ve Usuller
Öncelik Sırası
Madde 12 – Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen bölgelere yapılacak atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur.

a) Hizmet bölümlerine ve ihtiyaca uygun kadro ve rütbeler,

b) İdari veya asayişle ilgili sebepler,

c) Personelin, eşinin ve çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları,

d) Personelin Atama İstek Formunda belirttiği yerler ile özel durumları (çalışma, öğrenim vb,)

İlk Atama
Madde 13- Polis Akademisinden mezun olan komiser yardımcıları ve polis memuru yetiştiren okullardan mezun olan polis memurları ilk atamalarında birimlerin ihtiyacına göre öncelikle birinci ve ikinci hizmet bölgelerine atanır.

Polis memuru yetiştiren okullardan mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle çevik kuvvet birimlerine veya koruma hizmetlerine yapılır.

Polis Akademisinden mezun olan komiser yardımcıları ile polis memuru yetiştiren okullardan mezun olan polis memurları, 7 nci madde hükmü ile teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti saklı kalmak kaydıyla,

a) Kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere kur’a usulü ile atanırlar. Kur’a çekmede, Yönetmelikte atanamayacağı belirtilen yerlerden birini çeken personele yeniden kur’a çektirilir. Devlet memurları ile evli bayan polis memurları için kur’a çekilen yerler Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Ayrıca, kur’a çekimini müteakip 24 saat içinde aralarında anlaşarak yer değiştirmek isteyenlerin beyanları alınmak suretiyle yer değişikliği yapılabilir.

b) Polis Akademisini veya polis memuru yetiştiren okulları derece ile bitirenlerin %5′ i birinciden başlamak üzere, atanacakları yerleri gösteren listedeki yerlerden istedikleri yerlere atanırlar. Ancak, bu sayı adı geçen öğretim kurumlarını bir öğrenim döneminde bitirenlerin sayısı ne olursa olsun 10 kişiyi geçemez. Yukarıda belirtilen kurumlardan o dönemde mezun olanların sayısı 50 kişiden az ise, yalnız okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü kur’aya dahil edilmez ve atamaları yukarıdaki hükümlere göre yapılır.?

Mesleğe Yeniden Alınmada Süre ve Atama Şartı
Madde 14- İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92,93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine bağlıdır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrılırlarsa, tekrar mesleğe kabul edilmezler.

Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları veya görevli bulundukları bölgeye, bunlardan birinci bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci bölge hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için tesbit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. Ancak, ikinci bölgede hizmet süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar için bu hüküm uygulanmaz.

?Bölgelerarası Yer Değiştirme
Madde 15? Personelin bölgelerarası yer değiştirmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.
a) Üçüncü bölgenin personel ihtiyacı birinci ve ikinci bölgedeki personelden karşılanır. Bu bölgeye ikinci bölgede görevli personel hizmet süresini tamamladıktan sonra, birinci bölgede görevli personel ise sicil sırasına göre atanır.

b) Üçüncü bölgede zorunlu hizmetini tamamlayan personel daha önce görev yapmadığı bölgeye atanır. Eksik ikinci bölge hizmeti olanlar, hizmet sürelerinin en az 2/3′ ünü tamamlamışlarsa birinci bölgeye, tamamlamamışlarsa ikinci bölgeye atanabilir. 19 uncu maddenin (g) bendinde yazılı haller nedeniyle, diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar eksik sürelerini tamamlamak üzere eski bölgelerine atanmazlar.?

Atama ve Yerdeğiştirme İşlemlerinde Yetkili Makamlar
Madde 16- 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca, Emniyet Teşkilatına mensup personelden;

a) Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde ünvanları sayılan personelin atama ve yer değiştirmeleri müşterek kararla,

b) Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus ünvanları taşıyan kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ile yer değiştirme suretiyle atamaları Genel Müdürün onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvurma Usulü ve Atama Zamanı
Atama İstek Formlarının Gönderilmesi
Madde 17- Personelin nakillerine esas olmak üzere atanma isteğinde bulunduğu yerleri ve durumunu belirten atama istek formları, atamaya tabi olup olmadığına bakılmaksızın her kadro görev değişikliğinde bir defaya mahsus istenir. Personelin Yönetmelikte öngörülen durumlarında değişiklik olursa, en geç Aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Zaman dışı atamaya esas değişiklikler ise, bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.

Atama istek formları hizmetin özelliklerine uygun şekilde hazırlanır. Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple bağlı değildir.

Atama İşlemlerinin Zamanı ve Bildirme
Madde 18- (Değişik birinci fıkra : 28/4/1993-93/4375 K.) Atamalar kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre bilgisayardan yaralanılarak yapılır ve kitap halinde yayımlanır.

?Birinci ve ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gönderileceklerin isimleri emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç, Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, üçüncü bölge hizmetlerini o yıl tamamlamakta olanların % 50 fazlasıyla tespit olunur.?

Personel Daire Başkanlığı, her yıl Nisan ayı sonuna kadar o yılın yer değiştirme planlarını hazırlar.

Zamandışı Atama
Madde 19- Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı kalınmaksızın ve atama istek formu istenmeksizin her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.

a) Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,

b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,

c) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yer görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,

d) Personelin rütbesinin yükselmesi sebebiyle bulunduğu yerde göreve devam imkanının kalmaması,

e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,

f) Eşinin ve çocuğunun ölmesi,

g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması,

h) Yönetmeliğin 34. üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,

ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine,

k) Mevzuat değişikliği,

Atama ve Yer Değiştirmi Emrinin Tebliği
Madde 20- Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek iliğişi kesilir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kademelere ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devle Memurları Kanununun değişik 62 inci maddesi hükmü uygulanır, Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri ve Süreleri
HIZMET BÖLGELERI
Madde 21- Emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci, ikinci ve üçüncü bölge olmak üzere üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgeler (Ek-1)’deki haritada gösterilmiştir.

Her bölge, bölgeye dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar (Ek-2)’deki cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il merkezinin hizmet süresi kadardır.?

Madde 22- Bu madde Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Bölgeler ve Hizmet Süreleri
Madde 23- Personelin bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri;

a) Birinci bölgenin;

A- Alt bölgesine girenler 8 yıl,
B- Alt bölgesine girenler 7 yıl,
C- Alt bölgesine girenler 6 yıl,
D- Alt bölgesine girenler 5 yıl,
b) İkinci bölgenin;
A- Alt bölgesine girenler 4 yıl,
B- Alt bölgesine girenler 3 yıl,
C- Alt bölgesine girenler 2 yıl,
c) Üçüncü bölgenin;
A- Alt bölgesine girenler 4 yıl,
B- Alt bölgesine girenler 3 yıl,
C- Alt bölgesine girenler 2 yıl’dır.

Personelin Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci ve üçüncü bölgede hizmet görmesi zorunludur.
Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci ve üçüncü bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık ve eş durumu sebebiyle ikinci ve üçüncü bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bendi uygulanır.?

İkinci ve Üçüncü Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması

Madde 24- Üçüncü bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir.

İkinci ve üçüncü bölgeye bir defadan fazla atanacak olanların sırası, bu bölgeden önceki dönüş yılları ve sicil numaraları esas alınarak yapılır.

Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların üçüncü bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır.

Branşlı personelden diğer hizmetlere aktarılmış olanlar, emsalleri gibi ikinci ve üçüncü bölge hizmetlerine gönderilirler.?

Bayan Memurların Zorunlu Bölge Hizmetleri
Madde 25- Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden ikinci bölgede zorunlu hizmete tabi olacakların sayısı, söz konusu bölgede bayan çalıştırılması gereken birimlerin ihtiyaçları göz önünde alınarak tesbit edilir ve atamaları bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yapılır.

İkinci ve Üçüncü Bölgede Yeniden Görevlendirme
Madde 26- Personelden ikinci ve üçüncü bölge hizmetini tamamlamadan, 19 uncu maddenin (g) bendinde yazılı haller hariç, diğer bentlerde sayılan sebeplerden herhangi birinden dolayı, diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar, sebebin ortadan kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme süresi içinde eski bölgelerine atanabilir.?

İkinci ve Üçüncü Bölgede Göreve Geç Başlayanlar
Madde 27- İkinci veya üçüncü bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, idarece kabul edilebilir bir özürü olmaksızın, atandığı göreve 15 Ekim’den sonra başlayanların ikinci veya üçüncü bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren, o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.

Yer Değişikliği Nedeniyle Hizmet Sürelerinin Farklı Yerlerde Geçirilmesi
Madde 28- Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik bölgelerde geçen personelin hizmet süresi, yer değişiminden önceki bölgede kaldığı süre, kalınması gereken sürenin 2/3’ü veya daha fazla ise önceki bölge, daha az ise yeni bölge hizmet süresine göre hesaplanır.Ancak, aynı bölge veya il içinde son atandığı yerin hizmet süresi daha az ise, bu yerde en az bir yıl çalışması şartıyla süre indirimi uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM (Ertelemeler)
“Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme

Madde 29- Atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanır.

Birinci bölgede süresini dolduran personelden, kalması veya tayin edilmesinde yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar teklif yapılabilir. Bu personelin sayısı birinci bölgeden üçüncü bölgeye yapılacak atamalarda ataması yapılacakların % 5’ini geçemez.

Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme teklifi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanırlar. Bu personel için üçüncü defa erteleme teklifinde bulunulmaz.?

Sağlık Sebepleri ile Erteleme
“Madde 30- Personel, kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık durumları itibarıyla tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanelerinden, özel üniversite hastaneleri hariç, alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan sağlık raporları geçerli sayılmaz.

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık personelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurumlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek sureti ile bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması ertelenir.

Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya üniversite hastanelerinden, özel üniversite hastaneleri hariç, alınan sağlık kurulu raporları alındığı tarihten itibaren 2 yıl için geçerlidir.

Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine veya üniversite hastanesine sevk edilir ve bu hastaneden de alacakları sağlık kurulu raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi veya çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiçbir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet hastanesi veya üniversite hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz.

Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunduğu hallerde atanacağı bölgede aynı tip eğitimi veren bir okul bulunmadığı takdirde idarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir.?

Önceki Yılda Yapılan Yer Değiştirme Nedeniyle Erteleme
Madde 31- Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, bölgedeki hizmet süresini tamamlamadan aynı bölgenin diğer bir alt bölgesindeki yere atanan personelden ertesi yıl başka bölgede hizmet sırası gelenlerin atamaları bir yıl için ertelenir.

İstek Üzerine Erteleme
Madde 32- Birinci bölgede görevli personelden ikinci bölgeye atama sırası gelmiş olanların istekleri üzerine ertelemeleri yapılamaz.

İşleme Konulmayacak Erteleme Teklifleri
Madde 33- Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra yapılan erteleme teklifleri ile personelin bu yoldaki başvuruları işleme konulmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Yer Değiştirmeler.
Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme
Madde 34- Valiler, aşağıda belirtilen sebeblerle emirlerindeki Emniyet Teşkilatı mensuplarının yerlerinin değiştirilmesini gerekçeli olarak Bakanlığıa teklif edebilir. Genel Müdürlük birim amirlerinin bu husustaki teklifleri ise doğrudan Genel Müdüre yapılır.

a) Ahlaki yeterlilik durumları itibariyle bulundukları yerde hizmete devam etmeleri sakıncalı görülenler,

b) Uzun süreli durdurma cezası almış olanlar,

c) Görevli bulundukları ilde o ilden biri ile evlenmiş olduklarından dolayı görevlerini yapamayacak duruma gelenler (bu durumda olanlardan haklarında bu bent gereğince teklif yapılmamış bulunan personel evlilik tarihine göre iki yıl sonunda hizmet süresi dolmamış olsa dahi başka bir ile atanır.),

d) Aile fertlerinden birinin ahlaki durumu dolayısıyla bulunduğu il dahilinde görev yapmaları sakıncalı görülenler,

e) İcraatları nedeniyle görev bölgesinde normal hizmet görme imkanını kaybedenler,

f) Müfettiş raporları ile görevlerinde kalmaları sakıncalı görülenler.

Valiliklerce yapılan yer değiştirme teklifi üzerine, yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda Bakanlıkça mülkiye müfettişlerine de inceleme yaptırılabilir.

Yukarıda yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenen personelin hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge veya başka bir bölgeye yeri değiştirilir.

Ancak (a), (b), (e) bentlerinde yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenen personelin son sicilinin teklifte belirtilen durumlara uygun düşmesi kaydıyla yeri değiştirilir.

Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklananların Yer Değiştirmeleri
Madde 35- Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden görev alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde, bu personel aynı hizmet bölgesinden başka bir ile veya diğer hizmet bölgesine atanır.

Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makamlarca re’sen değiştirilebilir.

Sicil Raporları Olumsuz Olanların Yer Değiştirmeleri
Madde 36- Sicil raporları yetkili amirlerce olumsuz doldurulmuş olan personelin il içinde yeri değiştirilir. Aynı ilde iki yıl üst üste olumsuz sicil almış personelin ataması başka bir ile yapılır.

Sağlık Sebebleriyle Yer Değiştirme
?Madde 37- Personelden, görevli bulunduğu hizmet bölgesinde kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.?

Başka sağlık müesseselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz.

Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın uygun görüşü alındıktan sonra, raporda ” acil ” kaydı olanların en kısa sürede, ” acil ” kaydı olmayanların da genel atama zamanında yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır.

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme
Madde 38- Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden kadro müsait olduğu takdirde istekleri üzerine kadın kocasının veya kocası karısının bulunduğu yere atanabilir.

Eşleri emniyet mensubu olmayan bayan emniyet mensupları kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok iki yıl fazla kalabilir.

Genel İdari Hizmet Sınıfına Atanma
Madde 39- Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30,37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usül ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;

a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,

b) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş ve çocuklarının sağlk özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 2 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan’ın onayı ile genel idare hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.

Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme
Madde 40- Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumlarğ ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde ve imkanlar ölçüsünde, aynı hizmet bölgesi içinde okulun bulunduğu il veya dengi okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürlerinin Atama ve Yer Değiştirmeleri

Madde 41- Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürlerinin atama ve yer değiştirmeleri bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler
Madde 42- Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplam 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görevi nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler
Madde 43- Aşağıda belirtilen hallere ait süreler personelin bulunduğu bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz.

a) Öğrenim. kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve başka bölgede geçen süreler,

b) İkinci bölgedeki personelden, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreler,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme
Madde 44- Hizmet bölgelerinden birinde belirli süreyi tamamlayan personelden kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.

Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

a) Görev yerinin değiştirilmesi için teklif yapılmamış olması,

b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,

c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,

şartı aranır.

Bu fıkra kapsamına giren personelin, bulunduğu yerde kadro müsait olmadığı takdirde, istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;

a) Personelin bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış olması

b) 7 inci maddede belirtilen engel haller bulunmaması,

c) Atanmak istediği yerden daha önce teklif üzerine alınmamış olması,

d) Teklifle alınmış ise aradan 5 yıl geçmiş olması ve o yere dönüşüne engel bir halin bulunmadığı hususunda yetkili amirlerin görüşlerinin alınması,

şarttır.

Yurt Dışında Görevlendirme
Madde 45- Genel Müdürlüğün yurt dışı teşkilatı ile T.C. Dış Temsilciliklerinin güvenlik hizmetlerinde görevlendirilecek personelin seçimleri özel mevzuata göre yapılır. Personelin yukarıdaki fıkra kapsamına giren yerlerde geçen hizmet süreleri birinci bölgenin (A) alt bölge hizmetlerinden sayılır.

Geçerli Olmayan Belgelere Dayalı İşlemler
Madde 46- Atama ve yer değiştirme işlemlerinin dayanağı olan ve ilgili personel tarafından Genel Müdürlüğe verilen formlardaki bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tesbit edildiği takdirde, yapılan atama ve yer değiştirme işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında adli ve idari soruşturma yapılır.

Diğer Hizmet Sınıflarında Görevli Personelin Atamaları

Madde 47- Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınfı dışındaki diğer personelin atama ve yer değiştirmelerinde de, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- Bu geçici madde yürürlükten kaldırılmıştır.
?Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan il veya ilçeler, ayrıldıkları il veya ilçe hizmet grubuna dahil edilmiş sayılırlar. Bu il veya ilçede geçen hizmet süreleri ayrıldıkları il veya ilçenin hizmet süresine tabi tutulur.”

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, bu Yönetmelikte ikinci bölge il kapsamında bulunan ve halen bu illerde görev yapan personel, öngörülen hizmet süresini tamamlamış olsalar dahi, 29 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince kendi talebi ve teşkilatın bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak en fazla hizmet süresi olan personelden başlamak üzere birinci bölge illere atanabilirler.?

Geçici Madde 2- Bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde daha önce görev yapmış olan personelin çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde çalışmış sayılırlar. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat illerinden birisinde görev yapan personel, bu illerdeki hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde üçüncü bölge hizmetlerini tamamlamış sayılırlar ve Yönetmeliğin 12 nci maddesi (b) bendi de gözönünde bulundurularak görev yapmadıkları bölgeye atanırlar.

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

İller, ilçeler ve Hizmet Süreleri
SIRA BÖLGE İL / İLÇE ALT BÖLGE/  HİZMET SÜRESİ
1 1 ADANA A 10 YIL
2 1 ADANA-ÇUKUROVA A 10 YIL
3 1 ADANA-SARIÇAM A 10 YIL
4 1 ADANA-SEYHAN A 10 YIL
5 1 ADANA-YÜREĞİR A 10 YIL
6 1 ADANA-İMAMOĞLU B 8 YIL
7 1 ADANA-KOZAN B 8 YIL
8 1 ADANA-CEYHAN C 7 YIL
9 1 ADANA-YUMURTALIK D 6 YIL
1 0 1 ADANA-KARAİSALI E 5 YIL
1 1 1 ADANA-KARATAŞ E 5 YIL
1 2 1 ADANA-POZANTI E 5 YIL
1 3 1 ADANA-ALADAĞ G 3 YIL
1 4 1 ADANA-FEKE G 3 YIL
1 5 1 ADANA-SAİMBEYLİ G 3 YIL
1 6 1 ADANA-TUFANBEYLİ G 3 YIL
1 7 1 AFYO NKARAHİSAR D 6 YIL
1 8 1 AFYONKARAHİSAR-BOLVADİN E 5 YIL
1 9 1 AFYONKARAHİSAR-DİNAR E 5 YIL
2 0 1 AFYONKARAHİSAR-EMİRDAĞ E 5 YIL
2 1 1 AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI E 5 YIL
2 2 1 AFYONKARAHİSAR-BAŞMAKÇI F 4 YIL
2 3 1 AFYONKARAHİSAR-ÇAY F 4 YIL
2 4 1 AFYONKARAHİSAR-DAZKIRI F 4 YIL
2 5 1 AFYONKARAHİSAR-İHSANİYE F 4 YIL
2 6 1 AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR F 4 YIL
2 7 1 AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA F 4 YIL
2 8 1 AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI F 4 YIL
2 9 1 AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT F 4 YIL
3 0 1 AFYONKARAHİSAR-BAYAT G 3 YIL
3 1 1 AFYONKARAHİSAR-ÇOBANLAR G 3 YIL
3 2 1 AFYONKARAHİSAR-EVCİLER G 3 YIL
3 3 1 AFYONKARAHİSAR-HOCALAR G 3 YIL
3 4 1 AFYONKARAHİSAR-KIZILÖREN G 3 YIL

3 5 1 AKSARAY D 6 YIL
3 6 1 AKSARAY-ORTAKÖY E 5 YIL
3 7 1 AKSARAY-ESKİL F 4 YIL
3 8 1 AKSARAY-AĞAÇÖREN G 3 YIL
3 9 1 AKSARAY-GÜLAĞAÇ G 3 YIL
4 0 1 AKSARAY-GÜZELYURT G 3 YIL
4 1 1 AKSARAY-SARIYAHŞİ G 3 YIL
4 2 1 AMASYA D 6 YIL
4 3 1 AMASYA-MERZİFON E 5 YIL
4 4 1 AMASYA-SULUOVA E 5 YIL
4 5 1 AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY F 4 YIL
4 6 1 AMASYA-TAŞOVA F 4 YIL
4 7 1 AMASYA-GÖYNÜCEK G 3 YIL
4 8 1 AMASYA-HAMAMÖZÜ G 3 YIL
4 9 1 ANKARA A 10 YIL
5 0 1 ANKARA-ALTINDAĞ A 10 YIL
5 1 1 ANKARA-ÇANKAYA A 10 YIL
5 2 1 ANKARA-ETİMESGUT A 10 YIL
5 3 1 ANKARA-GÖLBAŞI A 10 YIL
5 4 1 ANKARA-KEÇİÖREN A 10 YIL
5 5 1 ANKARA-MAMAK A 10 YIL
5 6 1 ANKARA-PURSAKLAR A 10 YIL
5 7 1 ANKARA-SİNCAN A 10 YIL
5 8 1 ANKARA-YENİMAHALLE A 10 YIL
5 9 1 ANKARA-ÇUBUK B 8 YIL
6 0 1 ANKARA-ELMADAĞ B 8 YIL
6 1 1 ANKARA-KAZAN B 8 YIL
6 2 1 ANKARA-POLATLI B 8 YIL
6 3 1 ANKARA-AKYURT C 7 YIL
6 4 1 ANKARA-BEYPAZARI C 7 YIL
6 5 1 ANKARA-KIZILCAHAMAM C 7 YIL
6 6 1 ANKARA-AYAŞ D 6 YIL
6 7 1 ANKARA-KALECİK E 5 YIL
6 8 1 ANKARA-ŞEREFLİKOÇHİSAR E 5 YIL
6 9 1 ANKARA-BALA F 4 YIL
7 0 1 ANKARA-GÜDÜL F 4 YIL
7 1 1 ANKARA-HAYMANA F 4 YIL
7 2 1 ANKARA-NALLIHAN F 4 YIL
7 3 1 ANKARA-ÇAMLIDERE G 3 YIL
7 4 1 ANKARA-EVREN G 3 YIL

7 5 1 ANTALYA A 10 YIL
7 6 1 ANTALYA-AKSU A 10 YIL
7 7 1 ANTALYA-DÖŞEMEALTI A 10 YIL
7 8 1 ANTALYA-KEPEZ A 10 YIL
7 9 1 ANTALYA-KONYAALTI A 10 YIL
8 0 1 ANTALYA-MURATPAŞA A 10 YIL
8 1 1 ANTALYA-ALANYA B 8 YIL
8 2 1 ANTALYA-FİNİKE C 7 YIL
8 3 1 ANTALYA-KAŞ C 7 YIL
8 4 1 ANTALYA-KEMER C 7 YIL
8 5 1 ANTALYA-KUMLUCA C 7 YIL
8 6 1 ANTALYA-MANAVGAT C 7 YIL
8 7 1 ANTALYA-DEMRE D 6 YIL
8 8 1 ANTALYA-GAZİPAŞA D 6 YIL
8 9 1 ANTALYA-SERİK D 6 YIL
9 0 1 ANTALYA-KORKUTELİ E 5 YIL
9 1 1 ANTALYA-AKSEKİ F 4 YIL
9 2 1 ANTALYA-ELMALI F 4 YIL
9 3 1 ANTALYA-GÜNDOĞMUŞ G 3 YIL
9 4 1 ANTALYA-İBRADI G 3 YIL
9 5 1 AYDIN B 8 YIL
9 6 1 AYDIN-EFELER B 8 YIL
9 7 1 AYDIN-İNCİRLİOVA B 8 YIL
9 8 1 AYDIN-KUŞADASI B 8 YIL
9 9 1 AYDIN-NAZİLLİ B 8 YIL
100 1 AYDIN-SÖKE B 8 YIL
101 1 AYDIN-DİDİM C 7 YIL
102 1 AYDIN-BUHARKENT D 6 YIL
103 1 AYDIN-ÇİNE D 6 YIL
104 1 AYDIN-GERMENCİK D 6 YIL
105 1 AYDIN-KÖŞK D 6 YIL
106 1 AYDIN-KUYUCAK D 6 YIL
107 1 AYDIN-SULTANHİSAR D 6 YIL
108 1 AYDIN-BOZDOĞAN E 5 YIL
109 1 AYDIN-KARACASU E 5 YIL
110 1 AYDIN-KOÇARLI E 5 YIL
111 1 AYDIN-YENİPAZAR E 5 YIL
112 1 AYDIN-KARPUZLU F 4 YIL

113 1 BALIKESİR B 8 YIL
114 1 BALIKESİR-ALTIEYLÜL B 8 YIL
115 1 BALIKESİR-AYVALIK B 8 YIL
116 1 BALIKESİR-BANDIRMA B 8 YIL
117 1 BALIKESİR-BURHANİYE B 8 YIL
118 1 BALIKESİR-EDREMİT B 8 YIL
119 1 BALIKESİR-ERDEK B 8 YIL
120 1 BALIKESİR-KARESİ B 8 YIL
121 1 BALIKESİR-GÖNEN C 7 YIL
122 1 BALIKESİR-HAVRAN C 7 YIL
123 1 BALIKESİR-BİGADİÇ D 6 YIL
124 1 BALIKESİR-DURSUNBEY D 6 YIL
125 1 BALIKESİR-GÖMEÇ D 6 YIL
126 1 BALIKESİR-İVRİNDİ D 6 YIL
127 1 BALIKESİR-KEPSUT D 6 YIL
128 1 BALIKESİR-MANYAS D 6 YIL
129 1 BALIKESİR-SAVAŞTEPE D 6 YIL
130 1 BALIKESİR-SINDIRGI D 6 YIL
131 1 BALIKESİR-SUSURLUK D 6 YIL
132 1 BALIKESİR-BALYA G 3 YIL
133 1 BALIKESİR-MARMARA G 3 YIL
134 1 BARTIN D 6 YIL
135 1 BARTIN-AMASRA E 5 YIL
136 1 BARTIN-KURUCAŞİLE F 4 YIL
137 1 BARTIN-ULUS F 4 YIL
138 1 BİLECİK D 6 YIL
139 1 BİLECİK-BOZÜYÜK E 5 YIL
140 1 BİLECİK-GÖLPAZARI F 4 YIL
141 1 BİLECİK-OSMANELİ F 4 YIL
142 1 BİLECİK-PAZARYERİ F 4 YIL
143 1 BİLECİK-SÖĞÜT F 4 YIL
144 1 BİLECİK-İNHİSAR G 3 YIL
145 1 BİLECİK-YENİPAZAR G 3 YIL
146 1 BO LU D 6 YIL
147 1 BOLU-GEREDE E 5 YIL
148 1 BOLU-MENGEN F 4 YIL
149 1 BOLU-MUDURNU F 4 YIL
150 1 BOLU-YENİÇAĞA F 4 YIL
151 1 BOLU-DÖRTDİVAN G 3 YIL
152 1 BOLU-GÖYNÜK G 3 YIL
153 1 BOLU-KIBRISCIK G 3 YIL
154 1 BOLU-SEBEN G 3 YIL

155 1 BURDUR D 6 YIL
156 1 BURDUR-BUCAK D 6 YIL
157 1 BURDUR-GÖLHİSAR E 5 YIL
158 1 BURDUR-KARAMANLI F 4 YIL
159 1 BURDUR-TEFENNİ F 4 YIL
160 1 BURDUR-AĞLASUN G 3 YIL
161 1 BURDUR-ALTINYAYLA G 3 YIL
162 1 BURDUR-ÇAVDIR G 3 YIL
163 1 BURDUR-ÇELTİKÇİ G 3 YIL
164 1 BURDUR-KEMER G 3 YIL
165 1 BURDUR-YEŞİLOVA G 3 YIL
166 1 BURSA A 10 YIL
167 1 BURSA-GEMLİK A 10 YIL
168 1 BURSA-GÜRSU A 10 YIL
169 1 BURSA-İNEGÖL A 10 YIL
170 1 BURSA-KESTEL A 10 YIL
171 1 BURSA-MUDANYA A 10 YIL
172 1 BURSA-NİLÜFER A 10 YIL
173 1 BURSA-OSMANGAZİ A 10 YIL
174 1 BURSA-YILDIRIM A 10 YIL
175 1 BURSA-KARACABEY B 8 YIL
176 1 BURSA-MUSTAFAKEMALPAŞA B 8 YIL
177 1 BURSA-ORHANGAZİ B 8 YIL
178 1 BURSA-İZNİK C 7 YIL
179 1 BURSA-YENİŞEHİR C 7 YIL
180 1 BURSA-ORHANELİ F 4 YIL
181 1 BURSA-BÜYÜKORHAN G 3 YIL
182 1 BURSA-HARMANCIK G 3 YIL
183 1 BURSA-KELES G 3 YIL
184 1 ÇANAKKALE B 8 YIL
185 1 ÇANAKKALE-BİGA C 7 YIL
186 1 ÇANAKKALE-GELİBOLU C 7 YIL
187 1 ÇANAKKALE-ÇAN D 6 YIL
188 1 ÇANAKKALE-EZİNE D 6 YIL
189 1 ÇANAKKALE-LAPSEKİ D 6 YIL
190 1 ÇANAKKALE-AYVACIK E 5 YIL
191 1 ÇANAKKALE-ECEABAT E 5 YIL
192 1 ÇANAKKALE-BAYRAMİÇ F 4 YIL
193 1 ÇANAKKALE-YENİCE F 4 YIL
194 1 ÇANAKKALE-BOZCAADA G 3 YIL
195 1 ÇANAKKALE-GÖKÇEADA G 3 YIL

196 1 ÇANKIRI D 6 YIL
197 1 ÇANKIRI-ÇERKEŞ F 4 YIL
198 1 ÇANKIRI-ELDİVAN F 4 YIL
199 1 ÇANKIRI-ILGAZ F 4 YIL
200 1 ÇANKIRI-KURŞUNLU F 4 YIL
201 1 ÇANKIRI-ŞABANÖZÜ F 4 YIL
202 1 ÇANKIRI-ATKARACALAR G 3 YIL
203 1 ÇANKIRI-BAYRAMÖREN G 3 YIL
204 1 ÇANKIRI-KIZILIRMAK G 3 YIL
205 1 ÇANKIRI-KORGUN G 3 YIL
206 1 ÇANKIRI-ORTA G 3 YIL
207 1 ÇANKIRI-YAPRAKLI G 3 YIL
208 1 ÇO RUM D 6 YIL
209 1 ÇORUM-ALACA F 4 YIL
210 1 ÇORUM-İSKİLİP F 4 YIL
211 1 ÇORUM-KARGI F 4 YIL
212 1 ÇORUM-OSMANCIK F 4 YIL
213 1 ÇORUM-SUNGURLU F 4 YIL
214 1 ÇORUM-BAYAT G 3 YIL
215 1 ÇORUM-BOĞAZKALE G 3 YIL
216 1 ÇORUM-DODURGA G 3 YIL
217 1 ÇORUM-LAÇİN G 3 YIL
218 1 ÇORUM-MECİTÖZÜ G 3 YIL
219 1 ÇORUM-OĞUZLAR G 3 YIL
220 1 ÇORUM-ORTAKÖY G 3 YIL
221 1 ÇORUM-UĞURLUDAĞ G 3 YIL
222 1 DENİZLİ A 10 YIL
223 1 DENİZLİ-MERKEZEFENDİ A 10 YIL
224 1 DENİZLİ-PAMUKKALE A 10 YIL
225 1 DENİZLİ-ACIPAYAM E 5 YIL
226 1 DENİZLİ-BULDAN E 5 YIL
227 1 DENİZLİ-ÇİVRİL E 5 YIL
228 1 DENİZLİ-HONAZ E 5 YIL
229 1 DENİZLİ-SARAYKÖY E 5 YIL
230 1 DENİZLİ-SERİNHİSAR E 5 YIL
231 1 DENİZLİ-TAVAS E 5 YIL
232 1 DENİZLİ-BOZKURT F 4 YIL
233 1 DENİZLİ-KALE F 4 YIL
234 1 DENİZLİ-BABADAĞ G 3 YIL
235 1 DENİZLİ-BAKLAN G 3 YIL
236 1 DENİZLİ-BEKİLLİ G 3 YIL
237 1 DENİZLİ-BEYAĞAÇ G 3 YIL
238 1 DENİZLİ-ÇAL G 3 YIL
239 1 DENİZLİ-ÇAMELİ G 3 YIL
240 1 DENİZLİ-ÇARDAK G 3 YIL
241 1 DENİZLİ-GÜNEY G 3 YIL

242 1 DÜZCE B 8 YIL
243 1 DÜZCE-AKÇAKOCA D 6 YIL
244 1 DÜZCE-KAYNAŞLI D 6 YIL
245 1 DÜZCE-GÜMÜŞOVA E 5 YIL
246 1 DÜZCE-CUMAYERİ F 4 YIL
247 1 DÜZCE-ÇİLİMLİ F 4 YIL
248 1 DÜZCE-GÖLYAKA F 4 YIL
249 1 DÜZCE-YIĞILCA G 3 YIL
250 1 EDİRNE B 8 YIL
251 1 EDİRNE-HAVSA D 6 YIL
252 1 EDİRNE-KEŞAN D 6 YIL
253 1 EDİRNE-UZUNKÖPRÜ D 6 YIL
254 1 EDİRNE-ENEZ F 4 YIL
255 1 EDİRNE-İPSALA F 4 YIL
256 1 EDİRNE-LALAPAŞA F 4 YIL
257 1 EDİRNE-MERİÇ F 4 YIL
258 1 EDİRNE-SÜLOĞLU F 4 YIL
259 1 ESKİŞEHİR B 8 YIL
260 1 ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI B 8 YIL
261 1 ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI B 8 YIL
262 1 ESKİŞEHİR-ÇİFTELER E 5 YIL
263 1 ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR E 5 YIL
264 1 ESKİŞEHİR-ALPU F 4 YIL
265 1 ESKİŞEHİR-İNÖNÜ F 4 YIL
266 1 ESKİŞEHİR-BEYLİKOVA G 3 YIL
267 1 ESKİŞEHİR-GÜNYÜZÜ G 3 YIL
268 1 ESKİŞEHİR-HAN G 3 YIL
269 1 ESKİŞEHİR-MAHMUDİYE G 3 YIL
270 1 ESKİŞEHİR-MİHALGAZİ G 3 YIL
271 1 ESKİŞEHİR-MİHALIÇÇIK G 3 YIL
272 1 ESKİŞEHİR-SARICAKAYA G 3 YIL
273 1 ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ G 3 YIL
274 1 GAZİANTEP B 8 YIL
275 1 GAZİANTEP-ŞAHİNBEY B 8 YIL
276 1 GAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL B 8 YIL
277 1 GAZİANTEP-NİZİP C 7 YIL
278 1 GAZİANTEP-OĞUZELİ C 7 YIL
279 1 GAZİANTEP-İSLAHİYE D 6 YIL
280 1 GAZİANTEP-NURDAĞI E 5 YIL
281 1 GAZİANTEP-ARABAN F 4 YIL
282 1 GAZİANTEP-KARKAMIŞ G 3 YIL
283 1 GAZİANTEP-YAVUZELİ G 3 YIL

284 1 GİRESUN D 6 YIL
285 1 GİRESUN-BULANCAK E 5 YIL
286 1 GİRESUN-ESPİYE E 5 YIL
287 1 GİRESUN-TİREBOLU E 5 YIL
288 1 GİRESUN-EYNESİL F 4 YIL
289 1 GİRESUN-GÖRELE F 4 YIL
290 1 GİRESUN-KEŞAP F 4 YIL
291 1 GİRESUN-PİRAZİZ F 4 YIL
292 1 GİRESUN-ALUCRA G 3 YIL
293 1 GİRESUN-ÇAMOLUK G 3 YIL
294 1 GİRESUN-ÇANAKÇI G 3 YIL
295 1 GİRESUN-DERELİ G 3 YIL
296 1 GİRESUN-DOĞANKENT G 3 YIL
297 1 GİRESUN-GÜCE G 3 YIL
298 1 GİRESUN-ŞEBİNKARAHİSAR G 3 YIL
299 1 GİRESUN-YAĞLIDERE G 3 YIL
300 1 HATAY B 8 YIL
301 1 HATAY-ANTAKYA B 8 YIL
302 1 HATAY-ARSUZ B 8 YIL
303 1 HATAY-BELEN B 8 YIL
304 1 HATAY-DEFNE B 8 YIL
305 1 HATAY-DÖRTYOL B 8 YIL
306 1 HATAY-ERZİN B 8 YIL
307 1 HATAY-İSKENDERUN B 8 YIL
308 1 HATAY-PAYAS B 8 YIL
309 1 HATAY-KIRIKHAN D 6 YIL
310 1 HATAY-ALTINÖZÜ E 5 YIL
311 1 HATAY-REYHANLI E 5 YIL
312 1 HATAY-SAMANDAĞ E 5 YIL
313 1 HATAY-HASSA F 4 YIL
314 1 HATAY-YAYLADAĞI F 4 YIL
315 1 HATAY-KUMLU G 3 YIL
316 1 ISPARTA B 8 YIL
317 1 ISPARTA-EĞİRDİR D 6 YIL
318 1 ISPARTA-YALVAÇ D 6 YIL
319 1 ISPARTA-ŞARKİKARAAĞAÇ E 5 YIL
320 1 ISPARTA-ATABEY F 4 YIL
321 1 ISPARTA-GELENDOST F 4 YIL
322 1 ISPARTA-GÖNEN F 4 YIL
323 1 ISPARTA-KEÇİBORLU F 4 YIL
324 1 ISPARTA-SENİRKENT F 4 YIL
325 1 ISPARTA-ULUBORLU F 4 YIL
326 1 ISPARTA-AKSU G 3 YIL
327 1 ISPARTA-SÜTÇÜLER G 3 YIL
328 1 ISPARTA-YENİŞARBADEMLİ G 3 YIL

329 1 İSTANBUL A 10 YIL
330 1 İSTANBUL-ADALAR A 10 YIL
331 1 İSTANBUL-ARNAVUTKÖY A 10 YIL
332 1 İSTANBUL-ATAŞEHİR A 10 YIL
333 1 İSTANBUL-AVCILAR A 10 YIL
334 1 İSTANBUL-BAĞCILAR A 10 YIL
335 1 İSTANBUL-BAHÇELİEVLER A 10 YIL
336 1 İSTANBUL-BAKIRKÖY A 10 YIL
337 1 İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR A 10 YIL
338 1 İSTANBUL-BAYRAMPAŞA A 10 YIL
339 1 İSTANBUL-BEŞİKTAŞ A 10 YIL
340 1 İSTANBUL-BEYKOZ A 10 YIL
341 1 İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ A 10 YIL
342 1 İSTANBUL-BEYOĞLU A 10 YIL
343 1 İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE A 10 YIL
344 1 İSTANBUL-ÇATALCA A 10 YIL
345 1 İSTANBUL-ÇEKMEKÖY A 10 YIL
346 1 İSTANBUL-ESENLER A 10 YIL
347 1 İSTANBUL-ESENYURT A 10 YIL
348 1 İSTANBUL-EYÜP A 10 YIL
349 1 İSTANBUL-FATİH A 10 YIL
350 1 İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA A 10 YIL
351 1 İSTANBUL-GÜNGÖREN A 10 YIL
352 1 İSTANBUL-KADIKÖY A 10 YIL
353 1 İSTANBUL-KAĞITHANE A 10 YIL
354 1 İSTANBUL-KARTAL A 10 YIL
355 1 İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE A 10 YIL
356 1 İSTANBUL-MALTEPE A 10 YIL
357 1 İSTANBUL-PENDİK A 10 YIL
358 1 İSTANBUL-SANCAKTEPE A 10 YIL
359 1 İSTANBUL-SARIYER A 10 YIL
360 1 İSTANBUL-SİLİVRİ A 10 YIL
361 1 İSTANBUL-SULTANBEYLİ A 10 YIL
362 1 İSTANBUL-SULTANGAZİ A 10 YIL
363 1 İSTANBUL-ŞİLE A 10 YIL
364 1 İSTANBUL-ŞİŞLİ A 10 YIL
365 1 İSTANBUL-TUZLA A 10 YIL
366 1 İSTANBUL-ÜMRANİYE A 10 YIL
367 1 İSTANBUL-ÜSKÜDAR A 10 YIL
368 1 İSTANBUL-ZEYTİNBURNU A 10 YIL

369 1 İZMİR A 10 YIL
370 1 İZMİR-BALÇOVA A 10 YIL
371 1 İZMİR-BAYRAKLI A 10 YIL
372 1 İZMİR-BORNOVA A 10 YIL
373 1 İZMİR-BUCA A 10 YIL
374 1 İZMİR-ÇİĞLİ A 10 YIL
375 1 İZMİR-GAZİEMİR A 10 YIL
376 1 İZMİR-GÜZELBAHÇE A 10 YIL
377 1 İZMİR-KARABAĞLAR A 10 YIL
378 1 İZMİR-KARŞIYAKA A 10 YIL
379 1 İZMİR-KONAK A 10 YIL
380 1 İZMİR-NARLIDERE A 10 YIL
381 1 İZMİR-ALİAĞA B 8 YIL
382 1 İZMİR-BERGAMA B 8 YIL
383 1 İZMİR-MENDERES B 8 YIL
384 1 İZMİR-ÖDEMİŞ B 8 YIL
385 1 İZMİR-SEFERİHİSAR B 8 YIL
386 1 İZMİR-SELÇUK B 8 YIL
387 1 İZMİR-TİRE B 8 YIL
388 1 İZMİR-TORBALI B 8 YIL
389 1 İZMİR-URLA B 8 YIL
390 1 İZMİR-KEMALPAŞA C 7 YIL
391 1 İZMİR-MENEMEN C 7 YIL
392 1 İZMİR-BAYINDIR D 6 YIL
393 1 İZMİR-FOÇA D 6 YIL
394 1 İZMİR-ÇEŞME E 5 YIL
395 1 İZMİR-DİKİLİ E 5 YIL
396 1 İZMİR-BEYDAĞ F 4 YIL
397 1 İZMİR-KARABURUN F 4 YIL
398 1 İZMİR-KINIK F 4 YIL
399 1 İZMİR-KİRAZ G 3 YIL
400 1 KAHRAMANMARAŞ D 6 YIL
401 1 KAHRAMANMARAŞ-DULKADİROĞLU D 6 YIL
402 1 KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT D 6 YIL
403 1 KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN E 5 YIL
404 1 KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU E 5 YIL
405 1 KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN F 4 YIL
406 1 KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN F 4 YIL
407 1 KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIK F 4 YIL
408 1 KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN G 3 YIL
409 1 KAHRAMANMARAŞ-ÇAĞLAYANCERİT G 3 YIL
410 1 KAHRAMANMARAŞ-EKİNÖZÜ G 3 YIL
411 1 KAHRAMANMARAŞ-NURHAK G 3 YIL

412 1 KARABÜK D 6 YIL
413 1 KARABÜK-SAFRANBOLU D 6 YIL
414 1 KARABÜK-ESKİPAZAR F 4 YIL
415 1 KARABÜK-YENİCE F 4 YIL
416 1 KARABÜK-EFLANİ G 3 YIL
417 1 KARABÜK-OVACIK G 3 YIL
418 1 KARAMAN D 6 YIL
419 1 KARAMAN-AYRANCI F 4 YIL
420 1 KARAMAN-KAZIMKARABEKİR F 4 YIL
421 1 KARAMAN-BAŞYAYLA G 3 YIL
422 1 KARAMAN-ERMENEK G 3 YIL
423 1 KARAMAN-SARIVELİLER G 3 YIL
424 1 KASTAMO NU D 6 YIL
425 1 KASTAMONU-ABANA F 4 YIL
426 1 KASTAMONU-ARAÇ F 4 YIL
427 1 KASTAMONU-BOZKURT F 4 YIL
428 1 KASTAMONU-CİDE F 4 YIL
429 1 KASTAMONU-DADAY F 4 YIL
430 1 KASTAMONU-DEVREKANİ F 4 YIL
431 1 KASTAMONU-İNEBOLU F 4 YIL
432 1 KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ F 4 YIL
433 1 KASTAMONU-TOSYA F 4 YIL
434 1 KASTAMONU-AĞLI G 3 YIL
435 1 KASTAMONU-AZDAVAY G 3 YIL
436 1 KASTAMONU-ÇATALZEYTİN G 3 YIL
437 1 KASTAMONU-DOĞANYURT G 3 YIL
438 1 KASTAMONU-HANÖNÜ G 3 YIL
439 1 KASTAMONU-İHSANGAZİ G 3 YIL
440 1 KASTAMONU-KÜRE G 3 YIL
441 1 KASTAMONU-PINARBAŞI G 3 YIL
442 1 KASTAMONU-SEYDİLER G 3 YIL
443 1 KASTAMONU-ŞENPAZAR G 3 YIL

444 1 KAYSERİ B 8 YIL
445 1 KAYSERİ-KOCASİNAN B 8 YIL
446 1 KAYSERİ-MELİKGAZİ B 8 YIL
447 1 KAYSERİ-TALAS B 8 YIL
448 1 KAYSERİ-HACILAR C 7 YIL
449 1 KAYSERİ-İNCESU D 6 YIL
450 1 KAYSERİ-BÜNYAN E 5 YIL
451 1 KAYSERİ-DEVELİ E 5 YIL
452 1 KAYSERİ-PINARBAŞI F 4 YIL
453 1 KAYSERİ-TOMARZA F 4 YIL
454 1 KAYSERİ-YAHYALI F 4 YIL
455 1 KAYSERİ-YEŞİLHİSAR F 4 YIL
456 1 KAYSERİ-AKKIŞLA G 3 YIL
457 1 KAYSERİ-FELAHİYE G 3 YIL
458 1 KAYSERİ-ÖZVATAN G 3 YIL
459 1 KAYSERİ-SARIOĞLAN G 3 YIL
460 1 KAYSERİ-SARIZ G 3 YIL
461 1 KIRIKKALE B 8 YIL
462 1 KIRIKKALE-YAHŞİHAN C 7 YIL
463 1 KIRIKKALE-BAHŞİLİ D 6 YIL
464 1 KIRIKKALE-KESKİN D 6 YIL
465 1 KIRIKKALE-BALIŞEYH E 5 YIL
466 1 KIRIKKALE-ÇELEBİ G 3 YIL
467 1 KIRIKKALE-DELİCE G 3 YIL
468 1 KIRIKKALE-KARAKEÇİLİ G 3 YIL
469 1 KIRIKKALE-SULAKYURT G 3 YIL
470 1 KIRKLARELİ B 8 YIL
471 1 KIRKLARELİ-BABAESKİ C 7 YIL
472 1 KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ C 7 YIL
473 1 KIRKLARELİ-PINARHİSAR E 5 YIL
474 1 KIRKLARELİ-VİZE E 5 YIL
475 1 KIRKLARELİ-DEMİRKÖY G 3 YIL
476 1 KIRKLARELİ-KOFÇAZ G 3 YIL
477 1 KIRKLARELİ-PEHLİVANKÖY G 3 YIL
478 1 KIRŞEHİR D 6 YIL
479 1 KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI F 4 YIL
480 1 KIRŞEHİR-KAMAN F 4 YIL
481 1 KIRŞEHİR-MUCUR F 4 YIL
482 1 KIRŞEHİR-AKÇAKENT G 3 YIL
483 1 KIRŞEHİR-AKPINAR G 3 YIL
484 1 KIRŞEHİR-BOZTEPE G 3 YIL
485 1 KİLİS D 6 YIL
486 1 KİLİS-ELBEYLİ G 3 YIL
487 1 KİLİS-MUSABEYLİ G 3 YIL
488 1 KİLİS-POLATELİ G 3 YIL

489 1 KO CAELİ B 8 YIL
490 1 KOCAELİ-BAŞİSKELE B 8 YIL
491 1 KOCAELİ-DARICA B 8 YIL
492 1 KOCAELİ-DERİNCE B 8 YIL
493 1 KOCAELİ-GÖLCÜK B 8 YIL
494 1 KOCAELİ-İZMİT B 8 YIL
495 1 KOCAELİ-KARAMÜRSEL B 8 YIL
496 1 KOCAELİ-KARTEPE B 8 YIL
497 1 KOCAELİ-KÖRFEZ B 8 YIL
498 1 KOCAELİ-ÇAYIROVA C 7 YIL
499 1 KOCAELİ-GEBZE C 7 YIL
500 1 KOCAELİ-DİLOVASI E 5 YIL
501 1 KOCAELİ-KANDIRA E 5 YIL
502 1 KO NYA B 8 YIL
503 1 KONYA-KARATAY B 8 YIL
504 1 KONYA-MERAM B 8 YIL
505 1 KONYA-SELÇUKLU B 8 YIL
506 1 KONYA-AKŞEHİR C 7 YIL
507 1 KONYA-BEYŞEHİR C 7 YIL
508 1 KONYA-ÇUMRA C 7 YIL
509 1 KONYA-EREĞLİ C 7 YIL
510 1 KONYA-SEYDİŞEHİR C 7 YIL
511 1 KONYA-ILGIN D 6 YIL
512 1 KONYA-KADINHANI D 6 YIL
513 1 KONYA-CİHANBEYLİ E 5 YIL
514 1 KONYA-KARAPINAR E 5 YIL
515 1 KONYA-KULU E 5 YIL
516 1 KONYA-SARAYÖNÜ E 5 YIL
517 1 KONYA-AKÖREN F 4 YIL
518 1 KONYA-ALTINEKİN F 4 YIL
519 1 KONYA-BOZKIR F 4 YIL
520 1 KONYA-DOĞANHİSAR F 4 YIL
521 1 KONYA-GÜNEYSINIR F 4 YIL
522 1 KONYA-HALKAPINAR F 4 YIL
523 1 KONYA-TUZLUKÇU F 4 YIL
524 1 KONYA-AHIRLI G 3 YIL
525 1 KONYA-ÇELTİK G 3 YIL
526 1 KONYA-DERBENT G 3 YIL
527 1 KONYA-DEREBUCAK G 3 YIL
528 1 KONYA-EMİRGAZİ G 3 YIL
529 1 KONYA-HADİM G 3 YIL
530 1 KONYA-HÜYÜK G 3 YIL
531 1 KONYA-TAŞKENT G 3 YIL
532 1 KONYA-YALIHÜYÜK G 3 YIL
533 1 KONYA-YUNAK G 3 YIL

534 1 KÜTAHYA D 6 YIL
535 1 KÜTAHYA-GEDİZ E 5 YIL
536 1 KÜTAHYA-SİMAV E 5 YIL
537 1 KÜTAHYA-TAVŞANLI E 5 YIL
538 1 KÜTAHYA-EMET F 4 YIL
539 1 KÜTAHYA-ALTINTAŞ G 3 YIL
540 1 KÜTAHYA-ASLANAPA G 3 YIL
541 1 KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR G 3 YIL
542 1 KÜTAHYA-DOMANİÇ G 3 YIL
543 1 KÜTAHYA-DUMLUPINAR G 3 YIL
544 1 KÜTAHYA-HİSARCIK G 3 YIL
545 1 KÜTAHYA-PAZARLAR G 3 YIL
546 1 KÜTAHYA-ŞAPHANE G 3 YIL
547 1 MALATYA B 8 YIL
548 1 MALATYA-BATTALGAZİ B 8 YIL
549 1 MALATYA-YEŞİLYURT B 8 YIL
550 1 MALATYA-AKÇADAĞ E 5 YIL
551 1 MALATYA-DARENDE F 4 YIL
552 1 MALATYA-DOĞANŞEHİR F 4 YIL
553 1 MALATYA-HEKİMHAN F 4 YIL
554 1 MALATYA-KALE F 4 YIL
555 1 MALATYA-YAZIHAN F 4 YIL
556 1 MALATYA-ARAPGİR G 3 YIL
557 1 MALATYA-ARGUVAN G 3 YIL
558 1 MALATYA-DOĞANYOL G 3 YIL
559 1 MALATYA-KULUNCAK G 3 YIL
560 1 MALATYA-PÜTÜRGE G 3 YIL
561 1 MANİSA B 8 YIL
562 1 MANİSA-ŞEHZADELER B 8 YIL
563 1 MANİSA-YUNUSEMRE B 8 YIL
564 1 MANİSA-AKHİSAR C 7 YIL
565 1 MANİSA-ALAŞEHİR C 7 YIL
566 1 MANİSA-SALİHLİ C 7 YIL
567 1 MANİSA-SOMA C 7 YIL
568 1 MANİSA-TURGUTLU C 7 YIL
569 1 MANİSA-KIRKAĞAÇ D 6 YIL
570 1 MANİSA-SARUHANLI D 6 YIL
571 1 MANİSA-AHMETLİ E 5 YIL
572 1 MANİSA-KULA E 5 YIL
573 1 MANİSA-DEMİRCİ F 4 YIL
574 1 MANİSA-GÖLMARMARA F 4 YIL
575 1 MANİSA-GÖRDES F 4 YIL
576 1 MANİSA-SARIGÖL F 4 YIL
577 1 MANİSA-KÖPRÜBAŞI G 3 YIL
578 1 MANİSA-SELENDİ G 3 YIL

579 1 MERSİN A 10 YIL
580 1 MERSİN-AKDENİZ A 10 YIL
581 1 MERSİN-MEZİTLİ A 10 YIL
582 1 MERSİN-TOROSLAR A 10 YIL
583 1 MERSİN-YENİŞEHİR A 10 YIL
584 1 MERSİN-TARSUS B 8 YIL
585 1 MERSİN-ANAMUR C 7 YIL
586 1 MERSİN-BOZYAZI C 7 YIL
587 1 MERSİN-ERDEMLİ C 7 YIL
588 1 MERSİN-SİLİFKE C 7 YIL
589 1 MERSİN-MUT E 5 YIL
590 1 MERSİN-AYDINCIK F 4 YIL
591 1 MERSİN-GÜLNAR F 4 YIL
592 1 MERSİN-ÇAMLIYAYLA G 3 YIL
593 1 MUĞLA B 8 YIL
594 1 MUĞLA-MENTEŞE B 8 YIL
595 1 MUĞLA-BODRUM C 7 YIL
596 1 MUĞLA-DALAMAN C 7 YIL
597 1 MUĞLA-DATÇA C 7 YIL
598 1 MUĞLA-FETHİYE C 7 YIL
599 1 MUĞLA-KÖYCEĞİZ C 7 YIL
600 1 MUĞLA-MARMARİS C 7 YIL
601 1 MUĞLA-MİLAS C 7 YIL
602 1 MUĞLA-YATAĞAN C 7 YIL
603 1 MUĞLA-ORTACA D 6 YIL
604 1 MUĞLA-ULA D 6 YIL
605 1 MUĞLA-KAVAKLIDERE E 5 YIL
606 1 MUĞLA-SEYDİKEMER E 5 YIL
607 1 NEVŞEHİR C 7 YIL
608 1 NEVŞEHİR-AVANOS D 6 YIL
609 1 NEVŞEHİR-ÜRGÜP D 6 YIL
610 1 NEVŞEHİR-ACIGÖL F 4 YIL
611 1 NEVŞEHİR-DERİNKUYU F 4 YIL
612 1 NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR F 4 YIL
613 1 NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ F 4 YIL
614 1 NEVŞEHİR-KOZAKLI F 4 YIL
615 1 NİĞDE D 6 YIL
616 1 NİĞDE-BOR E 5 YIL
617 1 NİĞDE-ALTUNHİSAR G 3 YIL
618 1 NİĞDE-ÇAMARDI G 3 YIL
619 1 NİĞDE-ÇİFTLİK G 3 YIL
620 1 NİĞDE-ULUKIŞLA G 3 YIL

621 1 O RDU D 6 YIL
622 1 ORDU-ALTINORDU D 6 YIL
623 1 ORDU-FATSA E 5 YIL
624 1 ORDU-PERŞEMBE E 5 YIL
625 1 ORDU-ÜNYE E 5 YIL
626 1 ORDU-GÜLYALI F 4 YIL
627 1 ORDU-ULUBEY F 4 YIL
628 1 ORDU-AKKUŞ G 3 YIL
629 1 ORDU-AYBASTI G 3 YIL
630 1 ORDU-ÇAMAŞ G 3 YIL
631 1 ORDU-ÇATALPINAR G 3 YIL
632 1 ORDU-ÇAYBAŞI G 3 YIL
633 1 ORDU-GÖLKÖY G 3 YIL
634 1 ORDU-GÜRGENTEPE G 3 YIL
635 1 ORDU-İKİZCE G 3 YIL
636 1 ORDU-KABADÜZ G 3 YIL
637 1 ORDU-KABATAŞ G 3 YIL
638 1 ORDU-KORGAN G 3 YIL
639 1 ORDU-KUMRU G 3 YIL
640 1 ORDU-MESUDİYE G 3 YIL
641 1 O SMANİYE B 8 YIL
642 1 OSMANİYE-KADİRLİ C 7 YIL
643 1 OSMANİYE-BAHÇE D 6 YIL
644 1 OSMANİYE-DÜZİÇİ D 6 YIL
645 1 OSMANİYE-HASANBEYLİ G 3 YIL
646 1 OSMANİYE-SUMBAS G 3 YIL
647 1 OSMANİYE-TOPRAKKALE G 3 YIL
648 1 RİZE D 6 YIL
649 1 RİZE-ARDEŞEN E 5 YIL
650 1 RİZE-ÇAYELİ E 5 YIL
651 1 RİZE-DEREPAZARI E 5 YIL
652 1 RİZE-FINDIKLI E 5 YIL
653 1 RİZE-PAZAR E 5 YIL
654 1 RİZE-GÜNEYSU F 4 YIL
655 1 RİZE-İYİDERE F 4 YIL
656 1 RİZE-ÇAMLİHEMŞİN G 3 YIL
657 1 RİZE-HEMŞİN G 3 YIL
658 1 RİZE-İKİZDERE G 3 YIL
659 1 RİZE-KALKANDERE G 3 YIL

660 1 SAKARYA B 8 YIL
661 1 SAKARYA-ADAPAZARI B 8 YIL
662 1 SAKARYA-ARİFİYE B 8 YIL
663 1 SAKARYA-ERENLER B 8 YIL
664 1 SAKARYA-SERDİVAN B 8 YIL
665 1 SAKARYA-AKYAZI C 7 YIL
666 1 SAKARYA-HENDEK C 7 YIL
667 1 SAKARYA-KARASU C 7 YIL
668 1 SAKARYA-SAPANCA C 7 YIL
669 1 SAKARYA-FERİZLİ D 6 YIL
670 1 SAKARYA-GEYVE D 6 YIL
671 1 SAKARYA-KAYNARCA D 6 YIL
672 1 SAKARYA-PAMUKOVA D 6 YIL
673 1 SAKARYA-SÖĞÜTLÜ D 6 YIL
674 1 SAKARYA-KARAPÜRÇEK E 5 YIL
675 1 SAKARYA-KOCAALİ E 5 YIL
676 1 SAKARYA-TARAKLI F 4 YIL
677 1 SAMSUN B 8 YIL
678 1 SAMSUN-ATAKUM B 8 YIL
679 1 SAMSUN-CANİK B 8 YIL
680 1 SAMSUN-İLKADIM B 8 YIL
681 1 SAMSUN-ONDOKUZMAYIS B 8 YIL
682 1 SAMSUN-TEKKEKÖY B 8 YIL
683 1 SAMSUN-BAFRA C 7 YIL
684 1 SAMSUN-ÇARŞAMBA C 7 YIL
685 1 SAMSUN-HAVZA C 7 YIL
686 1 SAMSUN-TERME C 7 YIL
687 1 SAMSUN-KAVAK D 6 YIL
688 1 SAMSUN-ALAÇAM E 5 YIL
689 1 SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ E 5 YIL
690 1 SAMSUN-AYVACIK F 4 YIL
691 1 SAMSUN-LADİK F 4 YIL
692 1 SAMSUN-SALIPAZARI F 4 YIL
693 1 SAMSUN-YAKAKENT F 4 YIL
694 1 SAMSUN-ASARCIK G 3 YIL
695 1 SİNO P D 6 YIL
696 1 SİNOP-BOYABAT E 5 YIL
697 1 SİNOP-AYANCIK F 4 YIL
698 1 SİNOP-GERZE F 4 YIL
699 1 SİNOP-DİKMEN G 3 YIL
700 1 SİNOP-DURAĞAN G 3 YIL
701 1 SİNOP-ERFELEK G 3 YIL
702 1 SİNOP-SARAYDÜZÜ G 3 YIL
703 1 SİNOP-TÜRKELİ G 3 YIL

704 1 TEKİRDAĞ B 8 YIL
705 1 TEKİRDAĞ-SÜLEYMANPAŞA B 8 YIL
706 1 TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY C 7 YIL
707 1 TEKİRDAĞ-ÇORLU C 7 YIL
708 1 TEKİRDAĞ-MALKARA C 7 YIL
709 1 TEKİRDAĞ-ERGENE D 6 YIL
710 1 TEKİRDAĞ-HAYRABOLU D 6 YIL
711 1 TEKİRDAĞ-KAPAKLI D 6 YIL
712 1 TEKİRDAĞ-MARMARAEREĞLİSİ D 6 YIL
713 1 TEKİRDAĞ-MURATLI D 6 YIL
714 1 TEKİRDAĞ-SARAY D 6 YIL
715 1 TEKİRDAĞ-ŞARKÖY D 6 YIL
716 1 TO KAT D 6 YIL
717 1 TOKAT-ERBAA E 5 YIL
718 1 TOKAT-TURHAL E 5 YIL
719 1 TOKAT-NİKSAR F 4 YIL
720 1 TOKAT-PAZAR F 4 YIL
721 1 TOKAT-ZİLE F 4 YIL
722 1 TOKAT-ALMUS G 3 YIL
723 1 TOKAT-ARTOVA G 3 YIL
724 1 TOKAT-BAŞÇİFTLİK G 3 YIL
725 1 TOKAT-REŞADİYE G 3 YIL
726 1 TOKAT-SULUSARAY G 3 YIL
727 1 TOKAT-YEŞİLYURT G 3 YIL
728 1 TRABZO N B 8 YIL
729 1 TRABZON-AKÇAABAT B 8 YIL
730 1 TRABZON-ORTAHİSAR B 8 YIL
731 1 TRABZON-ARAKLI C 7 YIL
732 1 TRABZON-OF C 7 YIL
733 1 TRABZON-SÜRMENE C 7 YIL
734 1 TRABZON-VAKFIKEBİR C 7 YIL
735 1 TRABZON-ARSİN D 6 YIL
736 1 TRABZON-BEŞİKDÜZÜ D 6 YIL
737 1 TRABZON-ÇARŞIBAŞI D 6 YIL
738 1 TRABZON-MAÇKA D 6 YIL
739 1 TRABZON-YOMRA D 6 YIL
740 1 TRABZON-TONYA F 4 YIL
741 1 TRABZON-ÇAYKARA G 3 YIL
742 1 TRABZON-DERNEKPAZARI G 3 YIL
743 1 TRABZON-DÜZKÖY G 3 YIL
744 1 TRABZON-HAYRAT G 3 YIL
745 1 TRABZON-KÖPRÜBAŞI G 3 YIL
746 1 TRABZON-ŞALPAZARI G 3 YIL

747 1 UŞAK D 6 YIL
748 1 UŞAK-BANAZ E 5 YIL
749 1 UŞAK-EŞME F 4 YIL
750 1 UŞAK-SİVASLI F 4 YIL
751 1 UŞAK-ULUBEY F 4 YIL
752 1 UŞAK-KARAHALLI G 3 YIL
753 1 YALO VA B 8 YIL
754 1 YALOVA-ALTINOVA C 7 YIL
755 1 YALOVA-ARMUTLU C 7 YIL
756 1 YALOVA-ÇINARCIK C 7 YIL
757 1 YALOVA-ÇİFTLİKKÖY C 7 YIL
758 1 YALOVA-TERMAL C 7 YIL
759 1 YO ZGAT D 6 YIL
760 1 YOZGAT-SORGUN E 5 YIL
761 1 YOZGAT-YERKÖY E 5 YIL
762 1 YOZGAT-AKDAĞMADENİ F 4 YIL
763 1 YOZGAT-BOĞAZLIYAN F 4 YIL
764 1 YOZGAT-AYDINCIK G 3 YIL
765 1 YOZGAT-ÇANDIR G 3 YIL
766 1 YOZGAT-ÇAYIRALAN G 3 YIL
767 1 YOZGAT-ÇEKEREK G 3 YIL
768 1 YOZGAT-KADIŞEHRİ G 3 YIL
769 1 YOZGAT-SARAYKENT G 3 YIL
770 1 YOZGAT-SARIKAYA G 3 YIL
771 1 YOZGAT-ŞEFAATLİ G 3 YIL
772 1 YOZGAT-YENİFAKILI G 3 YIL
773 1 ZO NGULDAK D 6 YIL
774 1 ZONGULDAK-KİLİMLİ D 6 YIL
775 1 ZONGULDAK-KOZLU D 6 YIL
776 1 ZONGULDAK-EREĞLİ E 5 YIL
777 1 ZONGULDAK-ALAPLI F 4 YIL
778 1 ZONGULDAK-ÇAYCUMA F 4 YIL
779 1 ZONGULDAK-DEVREK F 4 YIL
780 1 ZONGULDAK-GÖKÇEBEY F 4 YIL

781 2 ADIYAMAN B 5 YIL

782 2 ADIYAMAN -BESNİ C 4 YIL

783 2 ADIYAMAN -GÖLBAŞI C 4 YIL

784 2 ADIYAMAN -KAHTA C 4 YIL

785 2 ADIYAMAN -ÇELİKHAN D 3 YIL

786 2 ADIYAMAN -SAMSAT D 3 YIL

787 2 ADIYAMAN -TUT D 3 YIL

788 2 ADIYAMAN -GERGER E 2 YIL

789 2 ADIYAMAN -SİNCİK E 2 YIL

2 D 3 790 Ağrı Yıl

791 2 AĞRI -DOĞUBEYAZIT D 3 YIL

792 2 AĞRI -ELEŞKİRT D 3 YIL

793 2 AĞRI -HAMUR D 3 YIL

794 2 AĞRI -PATNOS D 3 YIL

795 Ağrı -TAŞLIÇAY 2 D 3 Yıl

796 2 AĞRI -TUTAK D 3 YIL

797 2 AĞRI -DİYADİN E 2 YIL

798 2 ARDAHAN D 3 YIL

799 2 ARDAHAN -ÇILDIR E 2 YIL

800 2 ARDAHAN -DAMAL E 2 YIL

801 2 ARDAHAN -GÖLE E 2 YIL

802 2 ARDAHAN -HANAK E 2 YIL

803 2 ARDAHAN -POSOF E 2 YIL

804 2 ARTVİN D 3 YIL

805 2 ARTVİN -ARHAVİ C 4 YIL

806 2 ARTVİN -HOPA C 4 YIL

807 2 ARTVİN -BORÇKA D 3 YIL

808 2 ARTVİN -ARDANUÇ E 2 YIL

809 2 ARTVİN -MURGUL E 2 YIL

810 2 ARTVİN -ŞAVŞAT E 2 YIL

811 2 ARTVİN -YUSUFELİ E 2 YIL

812 2 BATMAN C 4 YIL

813 2 BATMAN -BEŞİRİ D 3 YIL

814 2 BATMAN -KOZLUK D 3 YIL

815 2 BATMAN -GERCÜŞ E 2 YIL

816 2 BATMAN -HASANKEYF E 2 YIL

817 2 BATMAN -SASON E 2 YIL

818 2 BAYBURT D 3 YIL

819 2 BAYBURT -AYDINTEPE E 2 YIL

820 2 BAYBURT -DEMİRÖZÜ E 2 YIL

821 2 BİNGÖL D 3 YIL

822 2 BİNGÖL -GENÇ D 3 YIL

823 2 BİNGÖL -SOLHAN D 3 YIL

824 2 BİNGÖL -ADAKLI E 2 YIL

825 2 BİNGÖL -KARLIOVA E 2 YIL

826 2 BİNGÖL -KİĞI E 2 YIL

827 2 BİNGÖL -YAYLADERE E 2 YIL

828 2 BİNGÖL -YEDİSU E 2 YIL
874 2 ERZURUM B 5 YIL
875 2 ERZURUM-AZİZİYE B 5 YIL
876 2 ERZURUM-PALANDÖKEN B 5 YIL
877 2 ERZURUM-YAKUTİYE B 5 YIL
878 2 ERZURUM-AŞKALE D 3 YIL
879 2 ERZURUM-HORASAN D 3 YIL
880 2 ERZURUM-İSPİR D 3 YIL
881 2 ERZURUM-KÖPRÜKÖY D 3 YIL
882 2 ERZURUM-NARMAN D 3 YIL
883 2 ERZURUM-OLTU D 3 YIL
884 2 ERZURUM-PASİNLER D 3 YIL
885 2 ERZURUM-TORTUM D 3 YIL
886 2 ERZURUM-UZUNDERE D 3 YIL
887 2 ERZURUM-ÇAT E 2 YIL
888 2 ERZURUM-HINIS E 2 YIL
889 2 ERZURUM-KARAÇOBAN E 2 YIL
890 2 ERZURUM-KARAYAZI E 2 YIL
891 2 ERZURUM-OLUR E 2 YIL
892 2 ERZURUM-PAZARYOLU E 2 YIL
893 2 ERZURUM-ŞENKAYA E 2 YIL
894 2 ERZURUM-TEKMAN E 2 YIL
895 2 GÜMÜŞHANE D 3 YIL
896 2 GÜMÜŞHANE-KELKİT D 3 YIL
897 2 GÜMÜŞHANE-TORUL D 3 YIL
898 2 GÜMÜŞHANE-KÖSE E 2 YIL
899 2 GÜMÜŞHANE-KÜRTÜN E 2 YIL
900 2 GÜMÜŞHANE-ŞİRAN E 2 YIL
901 2 HAKKARİ E 2 YIL
902 2 HAKKARİ-ÇUKURCA E 2 YIL
903 2 HAKKARİ-ŞEMDİNLİ E 2 YIL
904 2 HAKKARİ-YÜKSEKOVA E 2 YIL
905 2 IĞDIR D 3 YIL
906 2 IĞDIR-KARAKOYUNLU D 3 YIL
907 2 IĞDIR-ARALIK E 2 YIL
908 2 IĞDIR-TUZLUCA E 2 YIL
909 2 KARS D 3 YIL
910 2 KARS-SARIKAMIŞ D 3 YIL
911 2 KARS-AKYAKA E 2 YIL
912 2 KARS-ARPAÇAY E 2 YIL
913 2 KARS-DİGOR E 2 YIL
914 2 KARS-KAĞIZMAN E 2 YIL
915 2 KARS-SELİM E 2 YIL
916 2 KARS-SUSUZ E 2 YIL

917 2 MARDİN C 4 YIL
918 2 MARDİN-ARTUKLU C 4 YIL
919 2 MARDİN-MİDYAT C 4 YIL
920 2 MARDİN-KIZILTEPE D 3 YIL
921 2 MARDİN-NUSAYBİN D 3 YIL
922 2 MARDİN-ÖMERLİ D 3 YIL
923 2 MARDİN-YEŞİLLİ D 3 YIL
924 2 MARDİN-DARGEÇİT E 2 YIL
925 2 MARDİN-DERİK E 2 YIL
926 2 MARDİN-MAZIDAĞI E 2 YIL
927 2 MARDİN-SAVUR E 2 YIL
928 2 MUŞ D 3 YIL
929 2 MUŞ-HASKÖY D 3 YIL
930 2 MUŞ-BULANIK E 2 YIL
931 2 MUŞ-KORKUT E 2 YIL
932 2 MUŞ-MALAZGİRT E 2 YIL
933 2 MUŞ-VARTO E 2 YIL
934 2 SİİRT D 3 YIL
935 2 SİİRT-KURTALAN D 3 YIL
936 2 SİİRT-TİLLO D 3 YIL
937 2 SİİRT-BAYKAN E 2 YIL
938 2 SİİRT-ERUH E 2 YIL
939 2 SİİRT-PERVARİ E 2 YIL
940 2 SİİRT-ŞİRVAN E 2 YIL
941 2 SİVAS B 5 YIL
942 2 SİVAS-GEMEREK C 4 YIL
943 2 SİVAS-ŞARKIŞLA C 4 YIL
944 2 SİVAS-ALTINYAYLA D 3 YIL
945 2 SİVAS-DİVRİĞİ D 3 YIL
946 2 SİVAS-GÜRÜN D 3 YIL
947 2 SİVAS-HAFİK D 3 YIL
948 2 SİVAS-KANGAL D 3 YIL
949 2 SİVAS-SUŞEHRİ D 3 YIL
950 2 SİVAS-ULAŞ D 3 YIL
951 2 SİVAS-YILDIZELİ D 3 YIL
952 2 SİVAS-ZARA D 3 YIL
953 2 SİVAS-AKINCILAR E 2 YIL
954 2 SİVAS-DOĞANŞAR E 2 YIL
955 2 SİVAS-GÖLOVA E 2 YIL
956 2 SİVAS-İMRANLI E 2 YIL
957 2 SİVAS-KOYULHİSAR E 2 YIL

958 2 ŞANLIURFA B 5 YIL
959 2 ŞANLIURFA-EYYÜBİYE B 5 YIL
960 2 ŞANLIURFA-HALİLİYE B 5 YIL
961 2 ŞANLIURFA-KARAKÖPRÜ B 5 YIL
962 2 ŞANLIURFA-BİRECİK C 4 YIL
963 2 ŞANLIURFA-BOZOVA D 3 YIL
964 2 ŞANLIURFA-HALFETİ D 3 YIL
965 2 ŞANLIURFA-HARRAN D 3 YIL
966 2 ŞANLIURFA-HİLVAN D 3 YIL
967 2 ŞANLIURFA-SİVEREK D 3 YIL
968 2 ŞANLIURFA-SURUÇ D 3 YIL
969 2 ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR D 3 YIL
970 2 ŞANLIURFA-AKÇAKALE E 2 YIL
971 2 ŞANLIURFA-CEYLANPINAR E 2 YIL
972 2 ŞIRNAK E 2 YIL
973 2 ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP E 2 YIL
974 2 ŞIRNAK-CİZRE E 2 YIL
975 2 ŞIRNAK-GÜÇLÜKONAK E 2 YIL
976 2 ŞIRNAK-İDİL E 2 YIL
977 2 ŞIRNAK-SİLOPİ E 2 YIL
978 2 ŞIRNAK-ULUDERE E 2 YIL
979 2 TUNCELİ D 3 YIL
980 2 TUNCELİ-PERTEK D 3 YIL
981 2 TUNCELİ-ÇEMİŞGEZEK E 2 YIL
982 2 TUNCELİ-HOZAT E 2 YIL
983 2 TUNCELİ-MAZGİRT E 2 YIL
984 2 TUNCELİ-NAZIMİYE E 2 YIL
985 2 TUNCELİ-OVACIK E 2 YIL
986 2 TUNCELİ-PÜLÜMÜR E 2 YIL
987 2 VAN D 3 YIL
988 2 VAN-EDREMİT D 3 YIL
989 2 VAN-ERCİŞ D 3 YIL
990 2 VAN-GEVAŞ D 3 YIL
991 2 VAN-GÜRPINAR D 3 YIL
992 2 VAN-İPEKYOLU D 3 YIL
993 2 VAN-MURADİYE D 3 YIL
994 2 VAN-TUŞBA D 3 YIL
995 2 VAN-BAHÇESARAY E 2 YIL
996 2 VAN-BAŞKALE E 2 YIL
997 2 VAN-ÇALDIRAN E 2 YIL
998 2 VAN-ÇATAK E 2 YIL
999 2 VAN-ÖZALP E 2 YIL
1000 2 VAN-SARAY E 2 YIL

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği atama ve yer değiştirme yönetmeliği Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği atamalar e354cb58747321481207

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği


Etiketler : , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.